Category : Particulier

Blog Sub Title

Category Archives: Particulier

Beslagvrije voet

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen waar een deurwaarder geen beslag op mag leggen.

 

De beslagvrije voet speelt niet alleen een rol bij beslaglegging. Hij is bijvoorbeeld ook van belang bij het verrekenen van te veel ontvangen loon. Te veel ontvangen loon mag worden verrekend door de werkgever, maar de medewerker heeft altijd recht op de beslagvrije voet. Meer informatie over het terugbetalen van te veel ontvangen loon vind je hier.

 

Verder speelt de beslagvrije voet een rol bij het faillissement van een natuurlijk persoon. De curator berekent dan de beslagvrije voet. Het inkomen van de failliet boven de beslagvrije voet moet worden afgedragen aan de boedel. In dit artikel lees je meer over de gevolgen van een faillissement voor een natuurlijk persoon.

 

Beslagvrije voet geldt alleen bij bepaalde inkomsten

De beslagvrije voet geldt niet voor alle inkomsten. Je kunt er alleen een beroep op doen bij:

 • loon / bezoldiging ambtenaren
 • pensioen en lijfrente
 • alimentatie
 • voorlopig teruggaaf heffingskortingen
 • uitkeringen op basis van levensverzekeringen, invaliditeitsverzekeringen, ongevallenverzekeringen of ziekengeldverzekeringen
 • uitkeringen op basis van sociale zekerheidswetten

 

Dit betekent dus dat er geen beslagvrije voet geldt voor bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, VUT-uitkeringen en freelance-inkomen.

 

Berekening beslagvrije voet

Het uitgangspunt bij berekening van de beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm die op jou van toepassing is. Het uiteindelijk berekenen van de beslagvrije voet is best ingewikkeld omdat rekening wordt gehouden met veel factoren zoals: leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, woonlasten, ontvangen toeslagen etc. Op www.schuldinfo.nl kun je veel informatie vinden over het berekenen van de beslagvrije voet. Ook is er een handige calculator om zelf je beslagvrije voet te berekenen.

 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Inmiddels is er een wet aangenomen om het berekenen van de beslagvrije voet simpeler te maken. De bedoeling is dat er een systeem komt waarin veel gegevens al zijn ingevuld, net zoals nu het geval is bij het doen van belastingaangifte. Veel instanties moeten digitaal gegevens gaan uitwisselen voor dit systeem (bijvoorbeeld het UWV, de belastingdienst en deurwaarders). Dit blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht. De wet kan daarom niet per 1 januari 2019 in werking treden zoals de bedoeling was. Het berekenen van de beslagvrije voet blijft daarom de komende tijd nog ingewikkeld.

 

Probleem met beslagvrije voet

Als je een probleem met de deurwaarder hebt over de beslagvrije voet kun je contact met ons opnemen. Je kunt dan denken aan situaties waarin de deurwaarder helemaal geen rekening houdt met de beslagvrije voet of een te laag bedrag gebruikt. Wij kunnen je hierbij helpen, ook op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).

Faillissement natuurlijk persoon

Niet alleen B.V.’s kunnen failliet gaan. Ook een privé persoon – in juridische termen wordt dit een natuurlijk persoon genoemd – kan in een faillissement raken. Dit gaat dan niet alleen om particulieren, maar ook om zzp’ers of eenmanszaken. Bij een eenmanszaak kan personeel in dienst zijn. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om een winkel met meerdere filialen. De schulden kunnen dus behoorlijk oplopen. Een crediteurenlijst met enkele tonnen aan schulden komt regelmatig voor.

Benoeming curator en rechter-commissaris

Bij het uitspreken van het faillissement worden een curator en een rechter-commissaris benoemd. De curator heeft als taak al je bezittingen te gelde te maken (te verkopen). Van de opbrengst wordt de curator betaald. Het geld dat daarna over is, wordt verdeeld onder de schuldeisers. Het geheel van bezittingen en schulden in een faillissement wordt de boedel genoemd.

De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. De curator heeft voor veel handelingen toestemming nodig van de rechter-commissaris.

Beschikkingsonbevoegdheid bij faillissement

Een faillissement heeft nogal wat gevolgen. Een van de belangrijkste is dat je beschikkingsonbevoegd bent geworden door het faillissement. Dat betekent bijvoorbeeld dat je niets mag verkopen zonder dat de curator het weet.

Bankrekeningen worden vaak automatisch door de bank geblokkeerd. Mocht de rekening per ongeluk nog beschikbaar zijn, dan ben je toch niet bevoegd om geld op te nemen. De curator kan contact opnemen met de bank om een bankrekening te laten deblokkeren. Je hebt immers wel een rekening nodig om betalingen te ontvangen en te doen. Maar dit kan dus alleen met toestemming van de curator. En natuurlijk mag je niet rood kunnen staan op deze rekening.

Inboedel

De spullen die je nodig hebt voor je dagelijks leven blijven buiten het faillissement. Het gaat dan om kleding, bed en beddengoed, huisraad en een voorraad levensmiddelen. Als er sprake is van een zogenaamde ‘bovenmatige inboedel’ kan de curator toch bepaalde dingen verkopen. Hierbij kun je denken aan een inrichting met dure designmeubelen/antieke meubelen of als er bij jou een flatscreen van € 30.000,- aan de muur hangt.

Gevolgen voor echtgenoot

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heeft het faillissement ook gevolgen voor je echtgenoot. Dit geldt dan namelijk als een faillissement van de gemeenschap. Je echtgenoot is niet failliet, maar kan ook niet meer beschikken over gemeenschappelijke eigendommen (spullen of geld). Mocht je echtgenoot bijvoorbeeld jullie huis willen verkopen, dan kan dit alleen met toestemming van de curator.

Het inkomen van je echtgenoot wordt meegenomen in de berekening van het vrij te laten bedrag, zie hieronder.

Vrij te laten bedrag/beslagvrije voet

Al je inkomsten vallen in het faillissement. In de meeste gevallen wil de curator dat je inkomsten op de faillissementsrekening worden gestort (voor elk faillissement wordt een speciale rekening geopend. Dit wordt de faillissementsrekening of boedelrekening genoemd).

De curator berekent het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ (VTLB). Hiervoor wordt een speciale calculator gebruikt, waarin allerlei informatie moet worden ingevuld: je inkomen, of je samenwoont, wat het inkomen van je partner is, of je minderjarige kinderen hebt, toeslagen krijgt, wat je woonlasten zijn enz. enz. Meestal is het VTLB gelijk aan de beslagvrije voet. Hier vind je meer informatie over de beslagvrije voet.

Het VTLB is het bedrag dat je zelf mag houden om van te leven. De curator maakt dit elke maand naar je over. Alles boven het VTLB valt in het faillissement.

Postblokkade

Bij elk faillissement wordt door de rechtbank een postblokkade uitgesproken. De rechtbank geeft je adres rechtstreeks door een Postnl. Het gevolg is dat al je post bij de curator terechtkomt, die de post ook openmaakt. Bij de meeste curatoren kun je de post een keer per week ophalen. Soms wordt het opgestuurd.

Rechten en verplichtingen

Tijdens een faillissement heb je nogal wat verplichtingen. In dit document vind je hierover meer informatie. Wij geven dit document altijd aan een failliet bij de eerste bespreking zodat hij direct op de hoogte is. Een aantal voorbeelden van je verplichtingen:

 • je moet alle gewenste inlichtingen aan de curator of de rechter-commissaris geven. Dit noemen we de inlichtingenplicht. De curator zal je administratie willen inzien en kan je ook vragen bepaalde stukken in te leveren

 • onder de inlichtingenplicht valt ook dat je de curator zelf op de hoogte moet brengen van veranderingen in je vermogen of andere feiten en omstandigheden die belangrijk zijn voor de afwikkeling van het faillissement. Dit gaat niet alleen om informatie waarvan je weet dat die belangrijk is, maar ook om informatie waarvan je dat behoort te weten

 • je bent zelf verantwoordelijk voor je administratie, ook bijvoorbeeld voor het doen van aangifte. Als het nodig is, moet je hier overleg met de curator over voeren

 • je moet meewerken aan de afwikkeling van het faillissement, bijvoorbeeld door het geven van een volmacht.

Einde faillissement

Een faillissement duurt minimaal een half jaar, maar in de meeste gevallen wel een tot twee jaar. Het kan op verschillende manieren eindigen: door opheffing (wegens gebrek aan baten), door gedeeltelijke betaling van de schuldeisers of door het aanbieden van een akkoord. Ook is het soms mogelijk een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen te doen (WSNP). Een verzoek tot toepassing van de WSNP kan ook tussentijds, dus als het faillissement nog loopt.

Bij opheffing van het faillissement wegen gebrek aan baten herleven de schulden. Dit betekent dat je in theorie tot in lengte van dagen achtervolgd kunt worden door schuldeisers (de verjaringstermijnen lopen niet tijdens een faillissement). Ook bij gedeeltelijke betaling van de schuldeisers kun je nog benaderd worden voor betaling van het restant.

Alleen bij beëindiging door het aanbieden van een akkoord zijn er normaal gesproken geen schuldeisers meer van voor datum faillissement die bij je aankloppen.

Overeenkomstenrecht

Overeenkomstenrecht

Boodschappen doen, winkelen in de stad, het kopen van een auto of nieuwe woning; dit zijn allemaal voorbeelden waarbij we onbewust of bewust een overeenkomst sluiten. Op het moment dat één van de partijen zich niet houdt aan deze overeenkomst, kunnen er problemen ontstaan. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat particulieren bij in het geval er onenigheid ontstaat en geeft advies over het overeenkomstenrecht. We beoordelen de overeenkomst en op basis hiervan en uw verhaal stellen wij een advies en plan van aanpak op.

Situaties bij overeenkomstenrecht

Het overeenkomstenrecht bevat regels over het opstellen, uitleggen en toepassen van overeenkomsten. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten wordt vaak geraadpleegd op het moment dat één van de partijen zich niet houdt aan de overeenkomst. Ook komt het voor dat de overeenkomst anders wordt uitgelegd, of dat het niet duidelijk is dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld bij mondelinge overeenkomsten. Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten kijkt samen met u in hoeverre er sprake is van aanbod en aanvaarding. Daarnaast kijken we hoe de afspraak juridisch uitgelegd kan worden.

Advies voor het sluiten van een overeenkomst

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt niet alleen bij problemen achteraf. Wij geven u ook graag advies voordat u overeenkomsten sluit. Wij adviseren u en kijken of de afspraken juist zijn weergegeven. Daarnaast stellen wij regelmatig contracten op. Hier vallen algemene voorwaarden ook onder. Deze stellen wij voor u op of wij beoordelen de afspraken. Het kan zijn dat de voorwaarden vernietigbaar zijn vanwege onredelijke bepalingen. Wij adviseren u met alle plezier, voordat er eventuele problemen ontstaan.

Wij helpen bij overeenkomstenrecht

Zoals gezegd sluit u als particulier dagelijks, onbewust en bewust, vele overeenkomsten. Op het moment dat u niet zeker weet of de afspraken juist zijn, of wanneer u vragen heeft over een afspraak die u wilt maken, kunt u altijd om advies vragen aan een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Wij nemen de gegevens met u door en beoordelen deze. Vervolgens geven wij u advies en helpen we waar nodig met het zetten van eventuele stappen. Wij zien u graag bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt particulieren met situaties die vallen onder aansprakelijkheidsrecht. Er zijn veel kwesties die kunnen vallen onder dit gedeelte van het recht. Er is altijd één onderdeel dat overal naar voren komt, namelijk schade. Wij hebben diverse advocaten in huis die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheidsrecht. Zij kijken samen met u naar de aansprakelijkheidskwestie en vervolgens geven zij advies. Wat het advies precies inhoudt en wat de vervolgstappen zijn, hangt af van uw situatie.

Situaties binnen aansprakelijkheidsrecht

Schade is altijd een onderdeel van aansprakelijkheidsrecht. Verder kunnen de situaties compleet van elkaar verschillen. Een aantal zaken waar u bijvoorbeeld aan kunt denken bij aansprakelijkheidsrecht zijn:

 • een ongeval
 • letselschade
 • medische fouten

Ook bovenstaande omschrijvingen zijn nog vrij breed. Neem daarom gewoon contact op met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in het geval u twijfelt. Wij hebben diverse specialisten in huis, ook op het gebied van andere rechtsgebieden. Hierdoor zijn wij altijd in staat om u te helpen.

Aardbevingsschade

Een specialisme van meerdere advocaten van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten is aardbevingsschade. Wij hebben al diverse successen geboekt als het gaat om dit onderwerp. In Nederland komt aardbevingsschade veel voor in gebieden waar gas gewonnen wordt. Het meest bekende voorbeeld is Groningen, maar dit is zeker niet het enige gebied in Nederland. Wilt u meer informatie of advies over aardbevingsschade? Wij helpen u graag verder.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten luistert

Alles begint met goed luisteren. Wij van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten vinden het belangrijk dat u goed geholpen wordt. Daarom luisteren wij eerst goed naar u, wat is precies het probleem en is er een achterliggend probleem? Wat is het belang van de cliënt, van u? En wat wilt u precies bereiken? Op basis van uw verhaal kiest een gespecialiseerde advocaat een aanpak en geeft hij of zij advies. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden, maar de aanpak moet uw doel bereiken en aansluiten op uw wensen. Wij adviseren u graag over situaties die vallen onder aansprakelijkheidsrecht.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Als particulier zijnde kunt in aanraking komen met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld op het moment dat u op staande voet wordt ontslagen, of bij problemen met re-integratie. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat u bij op het moment dat u te maken krijgt met arbeidsrecht. Wij nemen met u uw situatie door, waarna wij een advies geven en een plan van aanpak bepalen. Heeft u vragen over arbeidsrecht of wilt u advies over uw situatie? Schroom dan niet, neem contact met ons op.

Voorbeelden van situaties bij arbeidsrecht

Er zijn verschillende situaties waarbij u te maken kunt krijgen met arbeidsrecht. Problemen die wij veel voorbij zien komen zijn de volgende:

 • ontslag op staande voet
 • ontbinding contract wegens disfunctioneren
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen
 • problemen met re-integratie

Natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Wij kijken graag samen met u naar uw situatie om te beoordelen hoe wij u kunnen helpen.

Voorbereiding van uw kwestie bij arbeidsrecht

De voorbereiding is vaak hetzelfde als het gaat om arbeidsrecht. Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten spreekt uitgebreid met u over het dienstverband. Hoe hebt u gefunctioneerd, hoe staat het bedrijf ervoor, wat wilt u zelf? Uiteraard wordt ook de thuissituatie doorgesproken om bijvoorbeeld vast te stellen of de vaste lasten betaald kunnen worden en kijken we naar de kansen op de arbeidsmarkt. We bekijken de situatie zo breed mogelijk, zodat we een goed beeld kunnen schetsen.

Een aanpak die past bij uw situatie

Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten bepaalt samen met u, aan de hand van bovenstaande punten, wat de beste aanpak is. Deze aanpak moet ook aansluiten op uw wensen en passen bij de situatie. Zo kunnen we een procedure opstarten, maar we kunnen ook proberen om er door middel van onderhandelingen uit te komen. Kom langs bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voor meer informatie of advies.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Als particulier zijnde kan het zijn dat u in aanraking komt met bestuursrecht. Onder bestuursrecht vallen alle zaken die te maken hebben met de overheid. In veel gevallen gaat het om een beslissing van de overheid, waar u het als particulier niet mee eens bent. Op het moment dat u in zo’ n situatie terecht komt, kunt u eerst al stappen zetten zonder advocaat. Wel is het verstandig om op tijd een advocaat in te schakelen, zodat u weet wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Wij geven u graag advies.

Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

Er zijn verschillende situaties waarin u te maken kunt krijgen met bestuursrecht. U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aangevraagd, maar uw buren of andere personen zijn het hier niet mee eens. Misschien komen ze tegen de omgevingsvergunning op, of misschien bent u het zelf niet eens met een omgevingsvergunning. Daarnaast helpen advocaten van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten particulieren bij wijzigingen van bestemmingsplannen.

Last onder dwangsom

Op het moment dat u niet permanent mag wonen op een bepaalde locatie, zoals een camping of bedrijfswoning, kan het zijn dat u een last onder dwangsom opgelegd krijgt. Wij staan particulieren in deze gevallen bij. Daarnaast helpen wij particulieren wanneer zij een stuk grond willen overkopen van de gemeente. Ook kan het zijn dat u door omstandigheden een gebiedsverbod opgelegd krijgt door de burgemeester. In al deze gevallen helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u graag.

Uitkeringen

Naast bovenstaande voorbeelden, kunt u ook te maken krijgen met bestuursrecht bij bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering bij de gemeente. Als deze wordt afgewezen, helpt een advocaat u. Ook bij problemen met uitkeringen zoals Wajong of een uitkering op basis van de Participatiewet (bijstandsuitkering), helpt een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u graag. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om terugvorderingen, het stopzetten of niet toekennen van de uitkeringen.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt bij bestuursrecht

Zoals u ziet, is bestuursrecht behoorlijk breed. Als u tegen problemen aanloopt waarbij de overheid betrokken is, helpen wij. U bent altijd welkom om contact met ons op te nemen of om even langs te komen. We nemen met u de situatie door en kijken vervolgens hoe wij kunnen helpen. We zien u bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Erfrecht

Erfrecht

Het is altijd een verdrietige situatie wanneer u een dierbare verliest. Helaas moeten er dan veel zaken geregeld worden, zoals de erfenis. Wij begrijpen dat kort na het overlijden van een dierbare uw hoofd niet staat naar het regelen van dit soort zaken. Daarom kan het juist prettig zijn om uw eigen erfenis in een vroeg stadium te regelen en uit handen te geven. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u met het regelen van uw erfenis en andere zaken met betrekking tot erfrecht. Doordat u in een vroeg stadium alles regelt met een advocaat, weet u zeker dat uw dierbaren zich geen zorgen hoeven te maken over de erfenis. Daarnaast helpen wij u natuurlijk ook graag in het geval een dierbare overlijdt en de erfenis geregeld moet worden.

Afwikkeling van nalatenschap

Wij begeleiden u bij de afwikkeling van de nalatenschap, zodat eventuele problemen worden voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen tussen de erfgenamen onderling of met derden zoals de bank of belastingdienst. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht kan u ook in een later stadium van dienst zijn. Bijvoorbeeld om uw positie te bepalen of om gemaakte fouten te herstellen. Bij fouten moet u denken aan bijvoorbeeld een executeur die zijn werk niet goed doet of een erfgenaam die geen enkele inzage biedt. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten zorgt er samen met u voor dat de erfenis goed wordt afgewikkeld.

Advies over uw testament

Naast het regelen van allerlei zaken die te maken hebben met het erfrecht, nemen wij ook graag uw testament met u door. Wij geven advies over uw eigen testament en het vermogen dat u nalaat. Het is goed om hier in een vroeg stadium al over na te denken, zodat u zoveel mogelijk erfbelasting na het overlijden voorkomt. Op het moment dat u vragen heeft over uw testament of niet precies weet hoe u het aan moet pakken, helpen wij u met alle plezier. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten neemt alles met u door.

Hulp bij erfrecht

Erfrecht kan een verdrietige zaak zijn. Daarom adviseren wij om op tijd te kijken naar hoe de stand van zaken bij u is. Onze advocaten begrijpen dat het lastig kan zijn, daarom begeleiden wij u met het maken van een testament. Door alle zaken vast te leggen, weet u zeker dat alles goed geregeld is. Daarnaast helpen wij bij onenigheden over de erfenis. Bij fouten van de executeur of geschillen tussen erfgenamen staan wij u bij. Neem contact op met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voor meer informatie of advies.

Scheiden voor particulieren

Scheiden voor particulieren

Bij een scheiding is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten informeert en adviseert bij scheiden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een ouderschapsplan, het vragen of betalen van partneralimentatie of het bijstaan in een echtscheidingsprocedure. Wij begrijpen dat een scheiding moeilijk kan zijn. Daarom passen wij de manier van begeleiding aan onze cliënt aan. Het is niet alleen belangrijk dat u begrijpt wat er moet gebeuren, maar ook wat u hiervoor kunt doen. Voor advies bij scheiden neemt u contact op met ons kantoor in Leeuwarden.

Afspraken vastleggen bij scheiden

Bij een scheiding is het vastleggen van afspraken belangrijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over kinderen, het betalen van alimentatie of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Ook kan het zijn dat er later nog situaties naar voren komen waar u vragen over heeft. Bijvoorbeeld of u nog kinderalimentatie of partneralimentatie moet betalen op het moment uw ex-partner gaat samenwonen of trouwen. Wij informeren en adviseren u hier met alle plezier over.

Situaties bij een scheiding

Over het algemeen zijn cliënten redelijk op de hoogte van wat er komt kijken bij scheiden. De situaties die Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voornamelijk tegenkomt bij scheiden zijn:

 • onenigheid over omgangsregeling
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • verdeling huwelijksgoederengemeenschap
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Voor alle bovenstaande situaties schakelt u een advocaat in van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten, gespecialiseerd in scheiden voor particulieren. Wij informeren en adviseren u over uw specifieke situatie.

Hulp van een advocaat bij scheiden

Zoals eerder verteld, passen wij de manier van begeleiding aan onze cliënt aan. Iedere situatie is anders. Daarnaast is het belangrijk dat u begrijpt wat er moet gebeuren en ook wat u hiervoor moet doen. U bent dan in staat om goede keuzes te maken over verschillende zaken.  Door middel van begrijpelijke taal, duidelijke uitleg en voorlichting helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Neem daarom contact op met ons kantoor in Leeuwarden voor advies.

Burenrecht

Burenrecht

‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’, dit spreekwoord kent iedereen. Daarnaast heeft bijna iedereen buren. Helaas kunnen buren elkaar het leven goed zuur maken. In het burenrecht zijn daarom regels opgesteld. Hoe men met elkaar om hoort te gaan en regels over wat wel en niet mag. Maar niet iedereen houdt zich aan deze regels. In dat geval staat een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u graag bij. Kom binnenlopen bij ons kantoor in Leeuwarden. Vertel ons over uw situatie en wij informeren u over de mogelijkheden.

Situaties burenrecht

Er zijn verschillende situaties die vallen onder burenrecht. Een schuur staat deels op het erf van de ander, een boom hangt over, een haan kraait te luid, een schutting staat scheef, een heg is te hoog of juist te laag. Dit zijn allemaal situaties die voorkomen bij het burenrecht. Iedereen hoort zich veilig en op zijn gemak te voelen in zijn of haar eigen huis. Als buren het niet met elkaar eens zijn, kan het zijn dat u minder geniet in uw eigen woning. Hierdoor gaat u niet meer prettig naar huis. Wij willen dit graag voorkomen.

Eerst praten, dan procederen

Op het moment dat u bij ons komt binnenlopen, nemen wij met u de situatie door. Onze advocaat, gespecialiseerd in burenrecht, probeert altijd eerst in goed overleg het probleem op te lossen. Bij procederen verharden de verhoudingen nog meer, daarom kiezen wij eerst voor deze aanpak. Het prettigst voor beide partijen is natuurlijk dat het probleem door te praten wordt opgelost. Zo kan iedereen weer in harmonie naast elkaar wonen. Als het niet anders kan, dan moet de rechter de knoop doorhakken. Wij begeleiden u gedurende het hele proces.

Wij helpen bij een conflict met buren

Als u een conflict heeft met uw buren en u komt er niet uit, dan staan wij u met alle plezier bij. Kom bij ons kantoor in Leeuwarden langs, een advocaat gespecialiseerd in burenrecht helpt u direct. We nemen met u de situatie door, waarna we een plan van aanpak bespreken. Zoals gemeld, proberen we het eerst op te lossen door middel van een gesprek. Wanneer het niet anders kan, gaan we over tot procederen. Voor meer informatie over burenrecht, neem contact met ons op. Wij zien u graag bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Snel scheiden

Gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek € 450,- p.p.
Bij ons kunt u eenvoudig, snel en goedkoop scheiden via internet.

Voordelen

 • vaste prijs: u weet direct waar u aan toe bent
 • snel: het hele traject is binnen ongeveer 6 weken afgewikkeld
 • u hoeft niet naar een zitting
 • het maakt niet uit waar u woont

Wat krijgt u van ons:

 • digitaal model-echtscheidingsconvenant
 • digitaal model-ouderschapsplan
 • één gezamenlijke bespreking
 • verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank
 • bekrachtiging van uw convenant en/of ouderschapsplan door de Rechtbank
 • de expertise van een gespecialiseerd familierechtadvocaat

Snel scheiden voor het tarief van € 450,- p.p. is alleen beschikbaar als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Zie onderaan de pagina voor gefinancierde rechtsbijstand.

Hoe snel scheiden werkt

De scheidingsprocedure heeft zes stappen. Hieronder leggen wij u uit wat deze stappen zijn.

Stap 1 – invullen Intake Formulier

Een scheiding via internet vraagt u aan door het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier. U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging met daarbij gelijk de declaratie.

Stap 2 – betaling declaratie en inleveren stukken

U betaalt onze declaratie en zorgt dat wij alle stukken krijgen die we nodig hebben. Meer informatie over de benodigde stukken vindt u hieronder.

Stap 3 – vaststelling identiteit/gesprek op ons kantoor

Wij moeten vaststellen dat u daadwerkelijk bent wie u zegt. Zo kunnen wij voorkomen dat de scheiding wordt aangevraagd zonder dat één van de partners dat weet.

Het vaststellen van uw identiteit kan op verschillende manieren. De meeste mensen vinden het prettig om voor een gesprek op ons kantoor te komen. Wij kunnen dan direct uw identiteit controleren door uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te bekijken.

Maar langskomen is niet verplicht. Het vaststellen van uw identiteit kan bijvoorbeeld ook via een Facetimegesprek. Op die manier bespaart u tijd en geld.

Stap 4 – indienen verzoekschrift

Zodra alle stukken binnen zijn, dienen wij het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in bij de Rechtbank. In dat verzoekschrift vragen wij de Rechtbank de echtscheiding uit te spreken en het convenant en (eventueel) het ouderschapsplan  te bekrachtigen.

Van de indiening van het verzoek krijgen wij van de Rechtbank een ontvangstbevestiging. Dit bericht sturen wij naar u door.

Stap 5 – ontvangst echtscheidingsbeschikking en tekenen akten van berusting

Zodra de echtscheidingsbeschikking door de Rechtbank is afgegeven wordt deze naar u doorgestuurd. Verder zult u allebei een akte van berusting van ons krijgen. Deze akte van berusting moet u tekenen en aan ons terugsturen.

Stap 6 – inschrijven echtscheiding

Wij sturen de echtscheidingsbeschikking met de akten van berusting naar de gemeente waar u bent getrouwd. De gemeente schrijft de beschikking in in de registers van de burgerlijke stand. Van deze inschrijving ontvangen wij een bevestiging. Dit is een belangrijk stuk, want de datum van inschrijving is de datum waarop u definitief bent gescheiden. Natuurlijk ontvangt u van ons een kopie van de bevestiging van de inschrijving.

 

Het traject neemt gemiddeld zes weken in beslag vanaf het moment dat het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank tot het moment dat de scheiding definitief is.

 

Wat u moet doen

Om uw scheiding te behandelen hebben wij informatie en stukken van u nodig.

Benodigde gegevens/stukken

 • adresgegevens (inclusief postcode) van u beiden
 • kopie identiteitsbewijs van u beiden
 • het burgerservicenummer van u beiden
 • de datum waarop u bent getrouwd
 • de gemeente waarin u bent getrouwd
 • of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd
 • als u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, een kopie van die voorwaarden (in dit geval geldt een ander tarief, neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op)
 • de volledige namen van de minderjarige kinderen die uit het huwelijk geboren zijn
 • de data waarop de kinderen geboren zijn
 • de gemeente waarin de kinderen geboren zijn
 • een door beide partijen ondertekend echtscheidingsconvenant
 • een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan

Stukken die u moet opvragen en aan ons toezenden/afgeven:

 • afschrift huwelijksakte (opvragen bij gemeentehuis plaats van huwelijk, maximaal 3 maanden oud);
 • afschrift geboorteakte(s) van de minderjarige kinderen (opvragen bij gemeentehuis geboorteplaats, maximaal 3 maanden oud);

Stukken die u zelf moet invullen: convenant en (evt.) ouderschapsplan

Echtscheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant staan de afspraken die u samen hebt gemaakt over de financiële afwikkeling van uw huwelijk. Hierbij kunt u denken aan:

 • partneralimentatie
 • gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding (koopwoning, huurwoning), gebruiksvergoeding
 • inboedelverdeling aan de hand van de eigen inventarislijst(en)
 • onderneming (aandelen, activa en passiva)
 • auto, boot, caravan, etc.
 • levensverzekeringen en andere verzekeringen
 • schulden en vrijwaring
 • bankrekeningen, spaartegoeden, beleggingen, effecten
 • erfenis, schenking
 • opgebouwde pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen.

U moet het model-echtscheidingsconvenant zelf invullen. Dit houdt ook in dat u zelf afspraken maakt over de partneralimentatie. Een berekening van de partneralimentatie is niet bij de prijs inbegrepen.

Als u het echtscheidingsconvenant hebt ingevuld, stuurt u dit aan ons toe. Wij voeren dan een quick-scan uit. Deze scan houdt in dat wij beoordelen of het echtscheidingsconvenant voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hier treft u een link naar een voorbeeld van een echtscheidingsconvenant aan.

Ouderschapsplan

Als u kinderen hebt, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld als u gaat scheiden. Op grond van de wet moeten in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken staan over:

 • de manier waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld (zorgregeling)
 • de manier waarop u informatie over uw kinderen uitwisselt en elkaar raadpleegt over belangrijke aangelegenheden
 • kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

U moet het model-ouderschapsplan zelf invullen. Dit houdt ook in dat u zelf afspraken maakt  over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Een berekening van de kinderalimentatie is niet bij de prijs inbegrepen.

Als u het ouderschapsplan hebt ingevuld, stuurt u dit aan ons toe. Wij voeren dan een quick-scan uit. Deze scan houdt in dat wij beoordelen of het ouderschapsplan voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hier treft u een link naar een voorbeeld van een ouderschapsplan aan.

Financieel

De kosten van het indienen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank bedragen € 450,- all in p.p. (totaal voor beide partijen € 900,- all in). Dit is dus inclusief het griffierecht.

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag van € 900,- te betalen door dit over te maken op rekeningnummer NL06 ABNA 0452 7851 03 bij de ABN AMRO Bank te Leeuwarden, ten name van Van der Sluis Van der Zee Kalmijn Advocaten, onder vermelding van snelscheiden en de achternamen van u beiden.

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, de concepten u niet worden toegezonden, het echtscheidingsverzoek om die redenen uiteindelijk niet wordt ingediend en er door ons kantoor geen werkzaamheden zijn verricht, ontvangt u natuurlijk uw overboeking volledig retour. Indien u heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd direct opgemaakt. Als u de echtscheiding vervolgens toch niet wenst door te zetten dan ontvangt u enkel het griffierecht retour indien het echtscheidingsverzoek nog niet is ingediend bij de Rechtbank. Is het echtscheidingsverzoek inmiddels ingediend bij de Rechtbank dan ontvangt u geen gelden retour.

Gefinancierde rechtsbijstand

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u kijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als u hiervoor in aanmerking komt dan bent u slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht verschuldigd bent. Bij een verwijzing naar ons kantoor door het Juridisch Loket is sprake van nog eens een extra korting op de eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is die u moet voldoen ligt aan de hoogte van uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden bij een aanvraag de inkomens van beide partners opgeteld.

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door kantoor ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens. Download hier het aanvraagformulier Rechtsbijstand voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. U kunt het formulier op uw computer invullen en aanpassen. Als beide partners in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand dienen twee formulieren te worden ingevuld, uitgeprint en aan ons kantoor te worden toegezonden (samen met een kopie van uw identiteitsbewijs).

Na de afwikkeling van de echtscheidingsprocedure dient de Raad voor Rechtsbijstand te beoordelen of terecht gefinancierde rechtsbijstand aan u is verleend. Met andere woorden, de Raad moet het resultaat beoordelen van de zaak waarvoor u een toevoeging heeft gekregen.

Als u een geldbedrag ontvangt dat ten minste de helft van het heffingvrije vermogen bedraagt, trekt de Raad voor Rechtsbijstand achteraf uw toevoeging in en moet u de kosten alsnog zelf betalen. Het is daarbij niet van belang waarom u het geld uit de zaak krijgt. Ook als u het geldbedrag nog niet ontvangen heeft, maar er wel recht op heeft, telt het mee. U heeft dan een vordering op een geldbedrag.

Als de toevoeging niet wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand dan wordt het door u te veel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald.