Voordelen:

 • u hoeft niet naar een zitting
 • woonplaats onbelangrijk
 • de procedure bij de Rechtbank duurt gemiddeld 3 tot 4 weken
 • het gehele traject is gemiddeld binnen 6 weken afgewikkeld

 

Het traject is inclusief:

 • digitaal model-echtscheidingsconvenant
 • digitaal model-ouderschapsplan
 • één gezamenlijke bespreking
 • kantoorkosten/BTW en griffierecht
 • verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank
 • bekrachtiging van uw convenant en/of ouderschapsplan door de Rechtbank
 • akte van berusting
 • inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand
 • de expertise van een gespecialiseerd familierechtadvocaat

 

Zie onderaan de pagina voor gefinancierde rechtsbijstand.

Klik hier voor het Echtscheiding Intake Formulier

Verloop echtscheidingsprocedure

Door middel van het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier is een scheiding via internet mogelijk. De goede ontvangst van het door u ingevulde formulier wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt bij deze bevestiging gelijk de declaratie per gewone post. U kunt er ook voor kiezen alle stukken digitaal per e-mail te ontvangen. Na voldoening van de declaratie én ontvangst van de benodigde stukken zullen wij u beiden op een zo kort mogelijke termijn uitnodigen voor één gesprek op kantoor.

Elke vergissing omtrent de identiteit van de scheidende partijen moet worden uitgesloten. Om deze reden dient u beiden één keer naar kantoor te komen, waarbij u verzocht wordt uw identiteitsbewijs mee te brengen. Op deze wijze wordt voorkomen dat een echtscheidingsverzoek aanhangig wordt gemaakt zonder dat één van de partners daarvan kennis draagt.

Het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt bij de Rechtbank ingediend zodra alle stukken aanwezig zijn (zie hiervoor). Als advocaat verzoek ik namens u beiden dat de Rechtbank de echtscheiding uitspreekt en  alsmede (eventueel) dat het ouderschapsplan en/of convenant wordt bekrachtigd.

Zodra het verzoek is ingediend bij de Rechtbank wordt binnen een aantal dagen een ontvangstbevestiging toegezonden vanuit de Rechtbank dat het verzoek is ontvangen en dat binnen enkele weken de echtscheidingsbeschikking zal worden afgegeven. Dit bericht wordt naar u beiden doorgestuurd

Zodra de echtscheidingsbeschikking door de Rechtbank is afgegeven zal deze naar u beiden worden doorgestuurd. Voorts zullen twee aktes van berusting worden meegezonden welke door beide partijen dienen te worden ondertekend. Deze getekende akte van berusting dient u beiden retour te zenden aan ons kantoor.

Vervolgens zal ervoor worden gezorgd dat de echtscheidingsbeschikking, vergezeld gaande van de door beide partijen ondertekende akte van berusting, wordt doorgestuurd naar de desbetreffende gemeente om voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand zorg te dragen.

Indien de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven dan ontvangt ons kantoor daarvan een bevestiging van de gemeente. Deze bevestiging zullen wij naar u beiden doorsturen. Alsdan zijn partijen officieel gescheiden.

Het traject neemt gemiddeld zes weken in beslag vanaf het moment dat het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank tot het moment dat partijen officieel gescheiden zijn.

Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 moeten scheidende echtelieden met minderjarige kinderen een ouderschapsplan bij het verzoekschrift tot echtscheiding overleggen. Op grond van de wet moeten in het ouderschapsplan in ieder geval afspraken worden opgenomen over:

 • de wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld (zorgregeling)
 • de wijze waarop ouders informatie over hun kinderen uitwisselen en elkaar raadplegen over gewichtige aangelegenheden
 • kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

U dient het model-ouderschapsplan zelf in te vullen. U dient dientengevolge zelf afspraken te maken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Een berekening aangaande de kinderalimentatie is niet bij de prijs inbegrepen.

Het door u opgestelde ouderschapsplan dient u vervolgens aan kantoor te sturen opdat het ouderschapsplan aan een quick-scan kan worden onderworpen. Deze scan houdt in dat wordt beoordeeld of het ouderschapsplan voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hier treft u een link naar een voorbeeld van een ouderschapsplan aan.

Echtscheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant worden de tussen partijen gemaakte afspraken opgenomen omtrent de financiële afwikkeling van hun huwelijk, hierbij kunt u denken aan:

 • partneralimentatie
 • gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding (koopwoning, huurwoning), gebruiksvergoeding
 • afgifte van persoonsgebonden goederen, zoals kleding, sieraden, foto’s etc.
 • echtelijke woning (koopwoning, huurwoning)
 • inboedelverdeling aan de hand van de eigen inventarislijst(en)
 • onderneming (aandelen, activa en passiva)
 • auto, boot, caravan, etc.
 • levensverzekeringen
 • schulden en vrijwaring
 • bankrekeningen
 • spaartegoeden, beleggingen, effecten
 • fiscale aspecten uit huwelijkse periode
 • tweede woning, recreatiewoning
 • erfenis, schenking
 • verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.)
 • overige vermogensbestanddelen
 • opgebouwde pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen.

 

U dient het model-echtscheidingsconvenant zelf in te vullen. U dient dientengevolge zelf afspraken te maken met betrekking tot de partneralimentatie. Een berekening aangaande de partneralimentatie is niet bij de prijs inbegrepen.

Het door u opgestelde echtscheidingsconvenant dient u vervolgens aan kantoor te sturen opdat het echtscheidingsconvenant aan een quick-scan kan worden onderworpen. Deze scan houdt in dat wordt beoordeeld of het echtscheidingsconvenant voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hier treft u een link naar een voorbeeld van een echtscheidingsconvenant aan.

Benodigde gegevens/stukken

Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding zijn de navolgende gegevens van beide partijen nodig:

 • adresgegevens (inclusief postcode) van beide partijen
 • kopie identiteitsbewijs van beide partijen
 • de datum waarop partijen zijn gehuwd
 • de gemeente waarin partijen zijn gehuwd
 • of partijen in gemeenschap van goederen dan wel onder huwelijkse voorwaarden met elkaar zijn gehuwd
 • indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, een afschrift van die voorwaarden
 • de volledige namen van de minderjarige kinderen die uit het huwelijk geboren zijn
 • de datum waarop de kinderen geboren zijn
 • de gemeente waarin de kinderen geboren zijn
 • een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan
 • een door beide partijen ondertekend echtscheidingsconvenant
 • het burgerservicenummer van beide partijen.

 

De navolgende gegevens dienen door u te worden opgevraagd en verstrekt:

 • afschrift huwelijksakte (opvragen bij gemeentehuis plaats van huwelijk, maximaal 3 maanden oud);
 • afschrift geboorteakte(s) van de minderjarige kinderen ( opvragen bij gemeentehuis geboorteplaats, maximaal 3 maanden oud);

Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor de identiteitsbewijzen van beide echtgenoten (paspoort/rijbewijs) mee te brengen.

 

Financiën

De kosten van het indienen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank bedragen € 395,- all in p.p. (totaal voor beide partijen € 790,- all in).

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag van € 790,- te voldoen door middel van overboeking op rekeningnummer NL06 ABNA 0452 7851 03 bij de ABN AMRO Bank te Leeuwarden , ten name van van der Sluis Van der Zee Kalmijn advocaten, onder vermelding van snelscheiden en de achternamen van u beiden.

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, de concepten u niet worden toegezonden, het echtscheidingsverzoek om die redenen uiteindelijk niet wordt ingediend en er door kantoor geen werkzaamheden zijn verricht, ontvangt u uiteraard uw overboeking volledig retour. Indien u heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd direct opgemaakt. Als u de echtscheiding vervolgens toch niet wenst door te zetten dan ontvangt u enkel het griffierecht retour indien het echtscheidingsverzoek nog niet is ingediend bij de Rechtbank. Is het echtscheidingsverzoek inmiddels ingediend bij de Rechtbank dan ontvangt u geen gelden retour.

Gefinancierde rechtsbijstand

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u kijken of u wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien u hiervoor in aanmerking komt dan bent u slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht verschuldigd bent. Bij een verwijzing naar ons kantoor door het Juridisch Loket is sprake van nog eens een extra korting op de eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is die u dient te voldoen ligt aan de hoogte van uw verzamelinkomen en vermogen twee jaar geleden. Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding worden bij een aanvraag de inkomens van beide partners opgeteld.

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door kantoor ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw sofinummer en persoonsgegevens. Download hier het aanvraagformulier Rechtsbijstand voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. U kunt het formulier op uw computer invullen en aanpassen. Indien beide partners in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand dienen twee formulieren te worden ingevuld, uitgeprint en aan ons kantoor te worden toegezonden (samen met een kopie van uw identiteitsbewijs).

Na de afwikkeling van de echtscheidingsprocedure dient de Raad voor Rechtsbijstand te beoordelen of terecht gefinancierde rechtsbijstand aan u is verleend. Met andere woorden, de Raad moet het resultaat beoordelen van de zaak waarvoor u een toevoeging heeft gekregen.
Als u een geldbedrag ontvangt dat ten minste de helft van het heffingvrije vermogen bedraagt, trekt de Raad voor Rechtsbijstand achteraf uw toevoeging in en moet u de kosten alsnog zelf betalen. Het is daarbij niet van belang waarom u het geld uit de zaak krijgt. Ook als u het geldbedrag nog niet ontvangen heeft, maar er wel recht op heeft, telt het mee. U heeft dan een vordering op een geldbedrag.

Indien de toevoeging niet wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand dan wordt het door u te veel betaalde uiteraard direct aan u terugbetaald.

Klik hier voor het Echtscheiding Intake Formulier