Category : MKB

Blog Sub Title

Category Archives: MKB

Turboliquidatie, eenvoudig je bedrijf stoppen?

(Leestijd: 2 minuten)

Misschien heeft u er wel eens van gehoord, een turboliquidatie. Maar wat is dit nu precies? En wat moet ik allemaal regelen als ik mijn onderneming wil beëindigen met zo’n turboliquidatie? Niet zo veel zou je zeggen, het heet tenslotte een turboliquidatie. Dat is nu nog wel het geval, maar de kans dat dit gaat veranderen is groot. Minister Dekker van Rechtsbescherming is namelijk van plan een wetsvoorstel in te dienen. Het doel van dit wetsvoorstel is misbruik te voorkomen van deze nu nog eenvoudige vorm van bedrijfsbeëindiging.

 Hoe zit het nu?

Wanneer u onder de huidige regels uw bedrijf wilt beëindigen heeft u een aantal mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen om uw bedrijf te ontbinden. Dit gebeurt door middel van het nemen van een zogenoemd ontbindingsbesluit die de algemene aandeelhoudersvergadering van de nv of bv neemt. Voor zover er nog baten aanwezig zijn in het bedrijf, dan moeten die nog wel worden vereffend.

Heeft uw bedrijf echter geen baten meer, dan houdt het bedrijf op te bestaan zodra het ontbindingsbesluit is genomen. Er hoeft dan geen vereffening van vermogen plaats te vinden, want dat is er immers niet. Dit wordt de turboliquidatie genoemd. Het is nu nog vrij eenvoudig om uw bedrijf op deze manier te beëindigen. Het enige wat er na het ontbindingsbesluit nog moet gebeuren, is het uitschrijven van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel, dit kan ook als er nog schulden zijn. Een en ander vraagt echter wel om de begeleiding van een juridisch specialist.

Hoe zit het straks?

In de loop van 2020 komt minister Dekker met een voorontwerp voor wetswijziging. Als het wetsvoorstel van de minister er uiteindelijk door komt, dan zal er het nodige veranderen voor de nu nog zo eenvoudige turboliquidaties. Met het oog op transparantie voor schuldeisers heeft de minister een aantal maatregelen bedacht die in acht moeten worden genomen als u een turboliquidatie overweegt. Deze maatregelen zijn voor u op een rijtje gezet:

 • het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel;
 • het bestuur moet ook een zogenaamde bestuurdersverklaring afleggen waarin staat wat de reden is dat er geen baten meer zijn;
 • verder moeten de jaarrekeningen van alle voorgaande boekjaren openbaar worden gemaakt.

Volgens de minister is hiermee gewaarborgd dat schuldeisers kennis kunnen nemen van een turboliquidatie en de beschikking krijgen over meer informatie. In de huidige situatie vissen schuldeisers vaak achter het net en zijn zij slecht geïnformeerd. Pas op het moment dat schuldeisers overgaan tot het incasseren van hun facturen, komen ze tot de onaangename ontdekking dat het bedrijf al niet meer bestaat. Er staat dan in het uittreksel uit het Handelsregister van het bedrijf (op te vragen bij de KvK) dat het bedrijf is ontbonden wegens een gebrek aan baten.

Onder de nieuwe situatie zal dit dus anders zijn. Schuldeisers worden beter geïnformeerd en kunnen op basis daarvan beter afwegen of ze in actie willen komen tegen de turboliquidatie. Dit kan door verzet aan te tekenen tegen de turboliquidatie, door het bestuur van het ontbonden bedrijf aansprakelijk te stellen voor mogelijk geleden schade of de turboliquidatie door de rechtbank te laten omzetten in een faillissement.

Conclusie

Waar een turboliquidatie nu nog eenvoudig is, zal dit veranderen als de voorgestelde wet van de minister door de beide Kamers in Den Haag komt. Voor nu dus nog geen zorgen. Maar dat neemt niet weg dat u er in ieder geval verstandig aan doet om uw bedrijf op een juiste manier te beëindigen en de juiste stappen in de voorbereiding daarop te nemen. Dit mede met het oog op uw schuldeisers.

Mocht u overwegen met uw bedrijf te stoppen, dan is het verstandig om contact met mij op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Beslagvrije voet

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen waar een deurwaarder geen beslag op mag leggen.

 

De beslagvrije voet speelt niet alleen een rol bij beslaglegging. Hij is bijvoorbeeld ook van belang bij het verrekenen van te veel ontvangen loon. Te veel ontvangen loon mag worden verrekend door de werkgever, maar de medewerker heeft altijd recht op de beslagvrije voet. Meer informatie over het terugbetalen van te veel ontvangen loon vind je hier.

 

Verder speelt de beslagvrije voet een rol bij het faillissement van een natuurlijk persoon. De curator berekent dan de beslagvrije voet. Het inkomen van de failliet boven de beslagvrije voet moet worden afgedragen aan de boedel. In dit artikel lees je meer over de gevolgen van een faillissement voor een natuurlijk persoon.

 

Beslagvrije voet geldt alleen bij bepaalde inkomsten

De beslagvrije voet geldt niet voor alle inkomsten. Je kunt er alleen een beroep op doen bij:

 • loon / bezoldiging ambtenaren
 • pensioen en lijfrente
 • alimentatie
 • voorlopig teruggaaf heffingskortingen
 • uitkeringen op basis van levensverzekeringen, invaliditeitsverzekeringen, ongevallenverzekeringen of ziekengeldverzekeringen
 • uitkeringen op basis van sociale zekerheidswetten

 

Dit betekent dus dat er geen beslagvrije voet geldt voor bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, VUT-uitkeringen en freelance-inkomen.

 

Berekening beslagvrije voet

Het uitgangspunt bij berekening van de beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm die op jou van toepassing is. Het uiteindelijk berekenen van de beslagvrije voet is best ingewikkeld omdat rekening wordt gehouden met veel factoren zoals: leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, woonlasten, ontvangen toeslagen etc. Op www.schuldinfo.nl kun je veel informatie vinden over het berekenen van de beslagvrije voet. Ook is er een handige calculator om zelf je beslagvrije voet te berekenen.

 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Inmiddels is er een wet aangenomen om het berekenen van de beslagvrije voet simpeler te maken. De bedoeling is dat er een systeem komt waarin veel gegevens al zijn ingevuld, net zoals nu het geval is bij het doen van belastingaangifte. Veel instanties moeten digitaal gegevens gaan uitwisselen voor dit systeem (bijvoorbeeld het UWV, de belastingdienst en deurwaarders). Dit blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht. De wet kan daarom niet per 1 januari 2019 in werking treden zoals de bedoeling was. Het berekenen van de beslagvrije voet blijft daarom de komende tijd nog ingewikkeld.

 

Probleem met beslagvrije voet

Als je een probleem met de deurwaarder hebt over de beslagvrije voet kun je contact met ons opnemen. Je kunt dan denken aan situaties waarin de deurwaarder helemaal geen rekening houdt met de beslagvrije voet of een te laag bedrag gebruikt. Wij kunnen je hierbij helpen, ook op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).

Faillissement natuurlijk persoon

Niet alleen B.V.’s kunnen failliet gaan. Ook een privé persoon – in juridische termen wordt dit een natuurlijk persoon genoemd – kan in een faillissement raken. Dit gaat dan niet alleen om particulieren, maar ook om zzp’ers of eenmanszaken. Bij een eenmanszaak kan personeel in dienst zijn. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om een winkel met meerdere filialen. De schulden kunnen dus behoorlijk oplopen. Een crediteurenlijst met enkele tonnen aan schulden komt regelmatig voor.

Benoeming curator en rechter-commissaris

Bij het uitspreken van het faillissement worden een curator en een rechter-commissaris benoemd. De curator heeft als taak al je bezittingen te gelde te maken (te verkopen). Van de opbrengst wordt de curator betaald. Het geld dat daarna over is, wordt verdeeld onder de schuldeisers. Het geheel van bezittingen en schulden in een faillissement wordt de boedel genoemd.

De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. De curator heeft voor veel handelingen toestemming nodig van de rechter-commissaris.

Beschikkingsonbevoegdheid bij faillissement

Een faillissement heeft nogal wat gevolgen. Een van de belangrijkste is dat je beschikkingsonbevoegd bent geworden door het faillissement. Dat betekent bijvoorbeeld dat je niets mag verkopen zonder dat de curator het weet.

Bankrekeningen worden vaak automatisch door de bank geblokkeerd. Mocht de rekening per ongeluk nog beschikbaar zijn, dan ben je toch niet bevoegd om geld op te nemen. De curator kan contact opnemen met de bank om een bankrekening te laten deblokkeren. Je hebt immers wel een rekening nodig om betalingen te ontvangen en te doen. Maar dit kan dus alleen met toestemming van de curator. En natuurlijk mag je niet rood kunnen staan op deze rekening.

Inboedel

De spullen die je nodig hebt voor je dagelijks leven blijven buiten het faillissement. Het gaat dan om kleding, bed en beddengoed, huisraad en een voorraad levensmiddelen. Als er sprake is van een zogenaamde ‘bovenmatige inboedel’ kan de curator toch bepaalde dingen verkopen. Hierbij kun je denken aan een inrichting met dure designmeubelen/antieke meubelen of als er bij jou een flatscreen van € 30.000,- aan de muur hangt.

Gevolgen voor echtgenoot

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, heeft het faillissement ook gevolgen voor je echtgenoot. Dit geldt dan namelijk als een faillissement van de gemeenschap. Je echtgenoot is niet failliet, maar kan ook niet meer beschikken over gemeenschappelijke eigendommen (spullen of geld). Mocht je echtgenoot bijvoorbeeld jullie huis willen verkopen, dan kan dit alleen met toestemming van de curator.

Het inkomen van je echtgenoot wordt meegenomen in de berekening van het vrij te laten bedrag, zie hieronder.

Vrij te laten bedrag/beslagvrije voet

Al je inkomsten vallen in het faillissement. In de meeste gevallen wil de curator dat je inkomsten op de faillissementsrekening worden gestort (voor elk faillissement wordt een speciale rekening geopend. Dit wordt de faillissementsrekening of boedelrekening genoemd).

De curator berekent het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ (VTLB). Hiervoor wordt een speciale calculator gebruikt, waarin allerlei informatie moet worden ingevuld: je inkomen, of je samenwoont, wat het inkomen van je partner is, of je minderjarige kinderen hebt, toeslagen krijgt, wat je woonlasten zijn enz. enz. Meestal is het VTLB gelijk aan de beslagvrije voet. Hier vind je meer informatie over de beslagvrije voet.

Het VTLB is het bedrag dat je zelf mag houden om van te leven. De curator maakt dit elke maand naar je over. Alles boven het VTLB valt in het faillissement.

Postblokkade

Bij elk faillissement wordt door de rechtbank een postblokkade uitgesproken. De rechtbank geeft je adres rechtstreeks door een Postnl. Het gevolg is dat al je post bij de curator terechtkomt, die de post ook openmaakt. Bij de meeste curatoren kun je de post een keer per week ophalen. Soms wordt het opgestuurd.

Rechten en verplichtingen

Tijdens een faillissement heb je nogal wat verplichtingen. In dit document vind je hierover meer informatie. Wij geven dit document altijd aan een failliet bij de eerste bespreking zodat hij direct op de hoogte is. Een aantal voorbeelden van je verplichtingen:

 • je moet alle gewenste inlichtingen aan de curator of de rechter-commissaris geven. Dit noemen we de inlichtingenplicht. De curator zal je administratie willen inzien en kan je ook vragen bepaalde stukken in te leveren

 • onder de inlichtingenplicht valt ook dat je de curator zelf op de hoogte moet brengen van veranderingen in je vermogen of andere feiten en omstandigheden die belangrijk zijn voor de afwikkeling van het faillissement. Dit gaat niet alleen om informatie waarvan je weet dat die belangrijk is, maar ook om informatie waarvan je dat behoort te weten

 • je bent zelf verantwoordelijk voor je administratie, ook bijvoorbeeld voor het doen van aangifte. Als het nodig is, moet je hier overleg met de curator over voeren

 • je moet meewerken aan de afwikkeling van het faillissement, bijvoorbeeld door het geven van een volmacht.

Einde faillissement

Een faillissement duurt minimaal een half jaar, maar in de meeste gevallen wel een tot twee jaar. Het kan op verschillende manieren eindigen: door opheffing (wegens gebrek aan baten), door gedeeltelijke betaling van de schuldeisers of door het aanbieden van een akkoord. Ook is het soms mogelijk een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen te doen (WSNP). Een verzoek tot toepassing van de WSNP kan ook tussentijds, dus als het faillissement nog loopt.

Bij opheffing van het faillissement wegen gebrek aan baten herleven de schulden. Dit betekent dat je in theorie tot in lengte van dagen achtervolgd kunt worden door schuldeisers (de verjaringstermijnen lopen niet tijdens een faillissement). Ook bij gedeeltelijke betaling van de schuldeisers kun je nog benaderd worden voor betaling van het restant.

Alleen bij beëindiging door het aanbieden van een akkoord zijn er normaal gesproken geen schuldeisers meer van voor datum faillissement die bij je aankloppen.

Incasso

Incasso

Op het moment dat een vordering niet betaald wordt, krijgt u te maken met incassorecht. Vaak heeft u zelf al veel geprobeerd om de vordering te incasseren. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt door u het werk uit handen te nemen. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken om alle correspondentie bij een incasso en het getouwtrek met de wederpartij. Daarnaast geven wij altijd een eerlijk advies, zodat u meteen weet waar u aan toe bent.

Rechten en plichten bij incasso

De reden van het niet betalen van een vordering is vaak onduidelijk. Kan de betreffende partij niet betalen of zijn ze het niet eens met de vordering? Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten zoekt uit wat precies het probleem is. Daardoor kunnen wij beter meedenken over een oplossing. Vervolgens kan de vordering vaak toch betaald worden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u al uw rechten en plichten weet bij het incasseren van de vordering. Daardoor weet u zeker dat aan alle voorschriften volgens de wet wordt voldaan.

Snelle afronding van een incasso procedure

Vaak is een wederpartij het niet eens met een vordering, waardoor deze niet wil betalen. Ten eerste zal een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten proberen om eruit te komen met de wederpartij. Dit is uiteraard afhankelijk van het verweer van de wederpartij. Indien beide partijen er niet uit komen, wordt er een procedure gestart. Hierbij snappen wij bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten dat u zelf vaak ook al veel heeft geprobeerd. Daarom proberen wij te zorgen voor een snelle afronding.

Passend advies bij incasso

Als men kijkt naar het incassorecht, kunt u ingewikkelde juridische problemen tegenkomen bij een op papier simpele onbetaalde vordering. Doordat wij advocaten in huis hebben, gespecialiseerd in incassorecht, garanderen wij dat u een passend advies ontvangt. Daarnaast zetten onze advocaten zich maximaal voor u in om het probleem op te lossen. Uiteraard geldt dit ook bij minder ingewikkelde zaken. In dit geval proberen wij te zorgen voor een snelle afronding. Daarnaast is een snelle aanpak van belang, vanwege het strikt hanteren van (wettelijke) termijnen. Wij zijn u met alle plezier van dienst als het gaat om problemen met incasso’s en vorderingen.

Overeenkomstenrecht

Overeenkomstenrecht

Zonder dat wij het door hebben, sluiten wij dagelijks vele overeenkomsten. Naast de overeenkomsten waarvan we ons niet altijd bewust van zijn, sluiten we ook bewust uitvoerige overeenkomsten. Dit geldt voor zowel ondernemingen als particulieren. Denk bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst voor het leveren van goederen of diensten. In het overeenkomstenrecht staan allerlei regels. Bijvoorbeeld over het opstellen, uitleggen en toepassen van overeenkomsten. Wanneer er problemen ontstaan vanuit overeenkomsten, helpt een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u met alle plezier om het op te lossen.

Advies over overeenkomstenrecht

Cliënten vragen ons vaak om advies als een van de partijen zich niet aan de overeenkomst houdt. Daarnaast worden afspraken soms verschillend uitgelegd door de betrokken partijen. Ook komt het regelmatig voor dat niet duidelijk is dat er een afspraak is gemaakt. Het grootste probleem is dan om vast te stellen wat de inhoud precies is. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten kijkt samen met u naar de afspraken. Wat zegt het recht over de overeenkomst en wat betekent dit precies? Daarnaast helpen wij u om de andere partij te verplichten om de overeenkomst na te komen. Of in geval van schade kijken wij naar een eventuele vergoeding.

Doornemen van overeenkomsten

Naast het oplossen van problemen bij afspraken, helpen wij ook bij het doornemen van afspraken vooraf. We adviseren en beoordelen of de afspraken juist op papier staan. Ook stellen wij zelf regelmatig contracten op. Daarnaast maken wij algemene voorwaarden en beoordelen reeds opgemaakte algemene voorwaarden. We kijken of het klopt en of er geen onredelijke zaken in staan. Doordat de advocaten van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten ervaring hebben op het gebied van overeenkomstenrecht, kunnen wij u goed adviseren over de contracten en afspraken die u aangaat of aan bent gegaan.

Loop binnen bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u met alle plezier bij alle zaken die vallen onder overeenkomstenrecht. Op het moment dat u een conflict hebt over afspraken, of juist voordat u een afspraak aangaat: een advocaat neemt alles met u door. Hij of zij geeft u advies over uw situatie, waardoor u weet wat voor stappen u kunt zetten. Ook weet u of er nog zaken aangepast moeten worden voordat u een overeenkomst aangaat. Voor meer informatie en advies over overeenkomsten zien wij u graag bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden.

Huurrecht

Huurrecht

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij op het gebied van huurrecht. Vaak gaat het bij MKB om de huur en/of verhuur van een bedrijfsruimte. Onze advocaten helpen u met alle plezier bij bijvoorbeeld het opstellen van een huurcontract. Ook staan wij partijen bij indien een huurovereenkomst is opgezegd. Daarnaast kunt op dit gebied denken aan alle problemen waar huurders of verhuurders tegenaan lopen. Voor advies over de mogelijkheden binnen huurrecht, helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u graag.

Huurovereenkomst

Bij huurrecht gaat het veelal om huurovereenkomsten, eventuele problemen met een huurovereenkomst of problemen tussen de verhuurder en huurder. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten heeft specialisten in huis, die voor u graag een huurovereenkomst opstellen. Door een huurovereenkomst op te laten stellen door een advocaat, weet u zeker dat deze rechtsgeldig is. Ook weet u zeker dat er geen zaken worden vergeten. In het geval een partij, de huurder of verhuurder, een huurovereenkomst wil opzeggen, helpt een advocaat.

Problemen binnen huurrecht

Het kan voorkomen dat een huurovereenkomst gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld bij een wijziging van de huurprijs of een overname van een bedrijf, waardoor de huurder verandert. Dit zijn zaken die vaak aan de orde komen, waarbij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten kan helpen. Daarnaast helpen wij indien er problemen zijn waar huurders of verhuurders tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan de huurprijs en servicekostenafrekening, (achterstallig) onderhoud of gebreken aan de gehuurde ruimte. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u met alle plezier bij problemen.

Vaste prijzen voor advies huurrecht

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent, ook financieel. Daarom hebben wij vaste prijzen voor de vragen die het meest voorkomen en voor het opstellen van huurovereenkomsten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Vaste prijs voor advies bij problemen tussen huurder en verhuurder

Soms ontstaan er problemen tussen de verhuurder en de huurder. Zoals bijvoorbeeld huurachterstand, onenigheid over de oplevering of problemen met de gebrekenregeling. Ook is soms onduidelijk wanneer en hoe een huurovereenkomst kan worden opgezegd. Zit u in zo’n situatie en vraagt u zich af wat de mogelijkheden zijn, dan kunnen wij u adviseren voor een vaste prijs van € 300,- exclusief 6% bureaukosten en btw. Zodat u weer verder kunt.

Voor dit bedrag controleert onze gespecialiseerde huurrechtadvocaat wat de afspraken op het probleempunt zijn en krijgt u een schriftelijk advies met uw mogelijkheden, rechten en plichten.

Vaste prijs quick scan bestaande huurovereenkomst

Soms twijfel je of een huurovereenkomst wel juist is. Of wil je voordat je tekent nog uitleg of extra informatie over de huurovereenkomst. Staat alles er in wat nodig is? Of klopt het eigenlijk wat er staat? Heb ik wel de juiste huurovereenkomst voor de juiste (bedrijfs-)ruimte? Wanneer kan ik opzeggen? Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten kan de huurovereenkomst voor u checken, zodat u met een gerust hart kunt tekenen.

Het nakijken van een huurovereenkomst woonruimte kost € 500,- exclusief 6% bureaukosten en btw.

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte laten controleren kost € 650,- exclusief 6% bureaukosten en btw.

Daarvoor krijgt u:

 • een bespreking met een gespecialiseerde huurrechtadvocaat (telefonisch of op ons kantoor)
 • een duidelijk en deskundig schriftelijk advies met de sterke en zwakke punten van uw huurovereenkomst en tips voor verbeteringen en/of wijzigingen

Het gaat hier dus om een huurovereenkomst die al bestaat. Is er nog geen huurovereenkomst dan kunt u deze door ons laten opstellen voor een vaste prijs.

Vaste prijs opstellen nieuwe huurovereenkomst

In een huurovereenkomst staan de afspraken tussen huurder en verhuurder zwart op wit. Bij problemen wordt altijd teruggevallen op de huurovereenkomst (ook door de rechter): wat staat er op papier. Dat is de basis. Een goede huurovereenkomst is daarom ontzettend belangrijk. Onze deskundige advocaten zijn erg ervaren in het opstellen van huurovereenkomsten. Zowel voor woonruimte als voor bedrijfsruimte. Een goede huurovereenkomst is nu een investering, maar een procedure of problemen met een huurder/verhuurder zonder goede huurovereenkomst kost u serieus geld.

Het opstellen van een huurovereenkomst woonruimte kost € 1.000,- exclusief 6% bureaukosten en btw.

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte wordt voor u op maat gemaakt voor een bedrag van € 1.350,- exclusief 6% bureaukosten en btw.

Dit is ongeveer een maand aan huurpenningen of nog minder en kan u een hoop problemen en gedoe schelen.

Wat krijgt u hiervoor?

 • een bespreking met een gespecialiseerde huurrechtadvocaat (telefonisch of op ons kantoor)
 • een professionele huurovereenkomst, ingevuld naar uw wensen en op basis van de informatie die u ons geeft
 • een begeleidende brief over de manier waarop de huurovereenkomst gebruikt dient te worden/kan worden en een uitleg over het gebruik van de huurovereenkomst in de toekomst bij “nieuwe” huurders
 • een brief die verzonden kan worden naar de huurder bij het niet betalen van de huur

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt

Wij helpen bij het opstellen van huurcontracten, maar wij beoordelen ook samen met u of de aangegane huurcontracten correct zijn aangegaan. Ook kijken wij of deze juist worden uitgevoerd. Wij begeleiden bij een beëindiging van huurcontracten of bij conflicten op grond van het huurcontract. Voor meer informatie over zaken binnen het huurrecht neemt u contact op met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht is een breed rechtsgebied. Als ondernemer kunt u zelf in de financiële problemen raken, maar het kan ook gaan om een klant. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat de ondernemer bij gedurende het gehele proces. Wij nemen met u door welke mogelijkheden er zijn. Doordat onze advocaten regelmatig als curator optreden in faillissementen, kennen zij de positie aan beide kanten van de tafel. Wij maken gebruik van deze kennis, zodat wij u als cliënt goed kunnen adviseren.

Faillissement voorkomen

Bij faillissementsrecht denkt men vaak eerst aan een bedrijf dat failliet gaat. Uiteraard is dit onderdeel van dit rechtsgebied. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u zoals gezegd bij het gehele traject in het geval van faillissementen. Hierbij komen vaak vragen voorbij zoals bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn om een faillissement te voorkomen. Daarnaast kijken we ook, indien een faillissement niet voorkomen kan worden, naar de acties die we wel in gang kunnen zetten. Om de gevolgen van het faillissement zoveel mogelijk te beperken kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheid van een doorstart.

Rechten en plichten bij een faillissement

Naast daadwerkelijke faillissementen, staan wij ondernemers ook bij als zij te maken krijgen met bijvoorbeeld een curator of problemen met facturen of geleverde spullen aan een failliete ondernemer. We nemen met u vragen door zoals wat uw rechten en plichten zijn en of u spullen mag ophalen die nog niet betaald zijn. Ook helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten verhuurders die te maken krijgen met een failliete huurder. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij ondernemers die door een curator aansprakelijk worden gesteld vanwege bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid.

Faillissement van een concurrent

Voor andere ondernemers biedt een faillissement van een concurrent uiteraard kansen op een overname. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten adviseert en ondersteunt in deze gevallen de ondernemer. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar hoe u moet onderhandelen met de curator, wat valkuilen zijn, wat u wel kunt overnemen en wat niet. Daarnaast kijken we ook naar hoe het zit met het personeel. Bij alle zaken omtrent faillissementsrecht bent u bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten aan het juiste adres.

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teksten, foto’s, muziek, merken, uitvindingen en vormgeving. De rechten hiervan geven de maker het exclusieve recht de betreffende creaties te gebruiken, te verveelvoudigen of te verkopen. Degene die de rechten heeft op de creaties kan zich daarom verzetten tegen het gebruik hiervan door anderen. Bij inbreuk van deze rechten, schakelt u een advocaat in van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten biedt mogelijkheden

Samengevat zijn er vier categorieën die vallen onder intellectueel eigendomsrecht. Deze categorieën zijn:

 • handelsnaamrecht
 • octrooirecht
 • auteursrecht
 • merkenrecht

Bij alle vier categorieën heeft Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten een advocaat in huis die u kan helpen. Een kort geding kan uitkomst bieden als het gaat om inbreuk op de rechten. Een advocaat kijkt samen met u naar de mogelijkheden.

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam van een onderneming, waarmee deze bekend staat. Een handelsnaam krijgt men door deze naam actief te gebruiken. Hierbij is registratie van de naam niet verplicht. Om verwarring bij het publiek te voorkomen, is de naam beschermd door handelsnaambescherming. Daarom mag een andere ondernemer dus niet een naam gebruiken waarmee verwarring veroorzaakt kan worden. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat graag een ondernemer bij wanneer een derde dezelfde of een soortgelijke bedrijfsnaam gebruikt.

Merkenrecht

Een merk is een teken waarmee een bedrijf zijn producten of diensten kenbaar maakt. Daarnaast onderscheidt een bedrijf zich van andere producten. Hierbij kan het gaan om woordmerken of beeldmerken, of in sommige gevallen kleuren en vormen. Alleen als het merk geregistreerd is, hebt u merkenrechtbescherming. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat uw bedrijf bij in het beschermen van uw merk of bij het handhaven hiervan.

Auteursrecht

Letterkunde, wetenschap of kunst zijn werken die vallen onder auteursrecht. Op het moment dat het werk is gemaakt, ontstaat het auteursrecht. Zodoende kan de maker zich tegen inbreuken op zijn auteursrecht verzetten. Er is sprake van een inbreuk als iemand bijvoorbeeld zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat zowel de ondernemer als de particulier bij in het geval van een inbreuk op het auteursrecht.

Volledige kostenvergoeding bij intellectueel eigendomsrecht

Bij procedures op het gebied van intellectueel eigendomsrecht is het mogelijk om een volledige kostenvergoeding te krijgen. Als de procedure wordt gewonnen, kan de winnende partij aanspraak maken op vergoeding van de advocaatkosten die gemaakt zijn met betrekking tot de procedure. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten informeert u met alle plezier over de mogelijkheden op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Scheiden voor ondernemers

Scheiden voor ondernemers

U bent ondernemer en u gaat scheiden. Dit kan ingewikkelde situaties opleveren. Het is altijd verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Zowel bij gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten neemt met u door wat de mogelijkheden zijn. Door een advocaat in te schakelen bij scheiden weet u zeker dat alle zaken goed geregeld worden, waardoor uw onderneming niet in gevaar komt. Wij informeren u graag over alle zaken omtrent scheiden voor ondernemers. Kom binnenlopen bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden.

Ex-partner en de onderneming

De eerste vraag die een ondernemer vaak stelt bij scheiden, is of de ex-echtgenoot/echtgenote aanspraak kan maken op de onderneming. Dit verschilt per situatie. Als u bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan maakt uw ex-partner aanspraak op de onderneming. Maar bij huwelijkse voorwaarden is het afhankelijk van wat er in de voorwaarden staat. Daarom is het dus van belang om bij een scheiding de huwelijkse voorwaarden goed door te nemen met een advocaat. Voor vragen en advies over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Situaties bij scheiden voor ondernemers

Een situatie die onze advocaten vaak tegenkomen is bijvoorbeeld het niet nakomen van een periodiek verrekenbeding. Een verrekenbeding houdt in dat alle inkomsten, gespaard tijdens het huwelijk, moeten worden verrekend. Dit gebeurt meestal jaarlijks. Vaak hebben cliënten hier geen weet van. Daardoor komen cliënten het periodieke verrekenbeding niet na, waardoor dit na het huwelijk geregeld moet worden. Daarnaast is een veelvoorkomende situatie dat er een wijziging is in de alimentatie, vanwege een verlaging van de winst. Bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten hebben wij advocaten in huis die gespecialiseerd zijn in scheiden. Zij helpen u met het regelen van allerlei zaken.

Begeleiding bij scheiden voor ondernemers

Bij een eerste gesprek bespreken wij met u hoe de scheiding het beste kan worden aangepakt. We bespreken wat er allemaal bij komt kijken en welke uitgangspunten mogelijk zijn. Vervolgens begeleiden wij u, de ondernemer, stap voor stap. Door middel van deze gesprekken schetsen wij een realistische voorstelling van de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan zaken als alimentatie, de verdeling en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Voor advies over uw situatie loopt u binnen bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in Leeuwarden.

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername komen er veel complexe zaken naar voren. Daarom is het verstandig om u te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Wij hebben advocaten in huis die bedrijfsovernames hebben begeleid aan zowel de zijde van de koper als de zijde van de verkoper. Hierdoor hebben wij veel kennis, die wij graag inzetten om de overname voor u zo snel en nauwkeurig mogelijk in gang te zetten en af te ronden. Wij zijn in staat u bij een bedrijfsovername van a tot z te begeleiden.

Risico’s bij een bedrijfsovername

Ons advies bij een bedrijfsovername is om hierbij altijd een advocaat in te schakelen. Een ondernemer kijkt met andere ogen naar een overname dan een advocaat. Het is van belang dat u zich laat adviseren, zodat u niet achteraf teleurgesteld bent. Het is bij een overname niet alleen een kwestie van het overnemen van de activiteiten, klantenportefeuille, inventaris, goodwill en personeel. Er komen vaak veel risico’s bij kijken waar u zich bewust van moet zijn. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u hierbij.

Situaties bij een bedrijfsovername

Er zijn diverse zaken waar u rekening mee moet houden. In het geval van een overgang van onderneming, betekent het bijvoorbeeld dat al het personeel mee overgaat. U moet kijken naar lopende overeenkomsten, worden deze overgenomen of wilt u nieuwe overeenkomsten sluiten? Wat is verstandig als de resultaten tegenvallen of wanneer de zaken anders voorgespiegeld zijn? Op welke wijze worden de overgenomen activiteiten ingericht? Er zijn veel zaken van belang bij een bedrijfsovername.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten begeleidt u bij een bedrijfsovername

Doordat wij meerdere advocaten in huis hebben met kennis en ervaring in bedrijfsovernames, weten wij wat we doen. Hierdoor heeft u aan Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten een goede sparringpartner. Wij wijzen u op de mogelijkheden, maar ook op de valkuilen. Wij horen graag wat uw ideeën zijn over de bedrijfsovername, zodat wij u een goed advies kunnen geven. Daarnaast staan wij u graag bij in iedere stap van de overname. Wij helpen u met alle plezier.