Category : Rechtsgebieden

Blog Sub Title

Category Archives: Rechtsgebieden

Snel uw rijbewijs terug bij invordering

Hulp bij ingevorderd rijbewijs

Het is erg vervelend als uw rijbewijs is ingevorderd. U mag dan immers niet meer rijden. Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten kan u helpen bij het terugkrijgen van uw rijbewijs. Voor een vast bedrag pakken onze deskundige advocaten de zaak voor u op. U weet dus direct waar u qua kosten aan toe bent. En dat is wel zo prettig.

U kunt snel contact met ons opnemen door te bellen naar 058-2121464 of te mailen naar info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl Wij zijn ook via Whatsapp bereikbaar op 06-24497344

Procedure invordering rijbewijs

Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd dan wordt dit binnen drie dagen naar het Openbaar Ministerie opgestuurd. De Officier van Justitie moet binnen tien dagen na invordering een beslissing nemen: u krijgt uw rijbewijs terug of niet.

Als u uw rijbewijs terugkrijgt, is het probleem voorlopig opgelost.

Maar als u uw rijbewijs niet terug krijgt van de Officier van Justitie dan wordt het een ander verhaal. U bent uw rijbewijs kwijt voor de termijn van inhouding die de Officier van Justitie heeft bepaald. In de praktijk is dat al gauw twee maanden of meer! Gedurende die termijn mag u niet rijden. Tegen de beslissing van de Officier van Justitie kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Het gaat dan om een voorlopige beslissing over wat er met uw rijbewijs moet gebeuren. Deze procedure gaat dus niet over de straf die aan u wordt opgelegd voor de overtreding of het misdrijf.

Dus voor de duidelijkheid: de procedure bij het inhouden van een rijbewijs valt eigenlijk in twee stukken uit elkaar. Een voorlopig deel en een inhoudelijk deel.

Voorlopig deel

Eerst komt het voorlopige deel, waarin uw rijbewijs door de Officier van Justitie wordt ingevorderd. Als u het hier niet mee eens bent of u kunt uw rijbewijs niet missen, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. De rechter bekijkt dan of u uw rijbewijs voorlopig terugkrijgt, tot de inhoudelijke behandeling. Hierbij wordt puur gekeken naar de vraag of u uw rijbewijs moet terugkrijgen. Niet wordt geoordeeld over de inhoud van de zaak (bijvoorbeeld of u eigenlijk wel te hard hebt gereden e.d.).

Inhoudelijk deel

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt dus later plaats, op een aparte zitting. U ontvangt voor deze zitting een dagvaarding voor de rechter of een oproep voor een zitting bij het Openbaar Ministerie. Tijdens de inhoudelijke behandeling bepaalt de rechter welke straf er volgt. Dat kan een boete zijn maar ook alsnog een ontzegging van de rijbevoegdheid.

In totaal kijkt er dus twee keer een rechter naar uw zaak en zijn er (in beginsel) ook twee zittingen. Maar het kan erg lang duren voordat de inhoudelijke zitting wordt gepland. En als uw rijbewijs is ingevorderd mag u gedurende de inhoudingstermijn niet rijden.

Klaagschrift indienen voor teruggave rijbewijs

Om die periode te overbruggen kan Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In dit klaagschrift vragen wij de rechtbank om uw rijbewijs voorlopig terug te geven. Dit is dus een voorlopige maatregel, die geldt totdat de inhoudelijke zitting is geweest.

Van tevoren overleggen wij uitgebreid met u over uw persoonlijke omstandigheden. Wij kunnen u dan een realistische inschatting geven van de kans van slagen. Uit ervaring weten wij dat het indienen van een klaagschrift bijna altijd loont!

Onze klaagschriften worden gemaakt door ervaren en deskundige advocaten. Zo is de kans het grootst dat u uw rijbewijs snel terugkrijgt. Natuurlijk behandelen wij uw zaak met voorrang. Uw klaagschrift wordt zo snel mogelijk ingediend en wij houden contact met de Rechtbank. Op die manier hoeft u uw bewijs geen dag te langer te missen dan nodig.

Als de rechtbank beslist dat er een zitting komt, dan zal die zitting ongeveer veertien dagen na het indienen van het klaagschrift plaatsvinden. De rechtbank kan er ook voor kiezen om de zaak schriftelijk af te doen (zeker ook in verband met de uitbraak van het Corona-virus) en dan volgt er een tweede schriftelijke ronde. Soms komt het ook voor dat tijdens de procedure het OM alsnog beslist dat het rijbewijs terug moet. Onze advocaten zitten namelijk niet stil en zullen ook tijdens de procedure contact blijven houden met het OM om alsnog uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen.

Als er wel een zitting wordt gepland, dan gaan onze deskundige advocaten met u mee en pleiten zij voor het teruggeven van uw rijbewijs. Meestal beslist de Rechter ter plekke. U weet dus gelijk waar u staat.

Kosten indienen klaagschrift rijbewijs

Voor uw gemak hebben wij twee pakketten samengesteld.

Pakket ‘Klaagschrift Extra’: klaagschrift, bespreking en zitting (indien gepland)

Pakket ‘Klaagschrift Extra’ kost u EUR 800,- exclusief 6% bureaukosten en btw. Daarvoor krijgt u:

 • een uitgebreide telefonisch intake met een advocaat met verstand van zaken
 • een klaagschrift van hoog niveau, dat wij voor u indienen bij de Rechtbank
 • een bespreking op ons kantoor of via de telefoon om de zitting voor te bereiden, als er een zitting wordt gepland. Wordt besloten tot een tweede schriftelijke ronde dan zal de advocaat ook deze stukken voor u opstellen. De advocaat zoekt in de tussentijd zoveel mogelijk contact met het OM om druk uit te oefenen. Op die manier probeert hij het rijbewijs terug te krijgen zonder tussenkomst van de rechter.
 • als er een zitting komt, gaan wij met u mee (behandeling van het klaagschrift) om het maximale eruit te slepen. Wordt besloten tot een tweede schriftelijke ronde i.p.v. een zitting dan zal de advocaat ook deze stukken opstellen
 • alleen zittingen m.b.t. het klaagschrift vallen onder dit pakket, de zitting voor de inhoudelijke behandeling valt niet onder dit pakket
 • dit pakket geldt alleen voor zittingen bij de Rechtbank in Leeuwarden. Voor andere Rechtbanken geldt een hoger tarief door de reiskosten. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 058-2121464 of info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl

Pakket ‘Klaagschrift Basis’: klaagschrift en bespreking

Pakket ‘Klaagschrift Basis’ kost u EUR 650,- exclusief 6% bureaukosten en btw. Daarvoor krijgt u:

 • een uitgebreide telefonische intake met een advocaat met verstand van zaken
 • een klaagschrift van hoog niveau, dat wij voor u indienen bij de Rechtbank
 • een telefonische bespreking om de zitting voor te bereiden, indien die wordt gepland.
 • de advocaat zal niet tijdens de zitting met u meegaan. Indien een tweede schriftelijke ronde wordt bepaald dan zal de advocaat die nog wel voor u opstellen. De advocaat zal geen contact opnemen met het OM teneinde te proberen zonder tussenkomst van de rechter het rijbewijs terug te krijgen.

Korting op de inhoudelijke zitting

De kans is groot dat u uw rijbewijs hebt teruggekregen. Maar dan bent u er nog niet. Er moet immers nog inhoudelijk beslist worden over het feit waarvoor het rijbewijs is ingevorderd (bijvoorbeeld te hard rijden of rijden onder invloed).

Als Van der Sluis, van der Zee & Kalmijn Advocaten voor u een klaagschrift heeft ingediend volgens een van onze pakketten, dan kunnen wij met u meegaan naar deze inhoudelijke zitting. De kosten hiervan zijn EUR 400,- exclusief 6% bureaukosten en btw. Ook hier geldt weer dat het moet gaan om een zitting in Leeuwarden.

Snel contact met een deskundige advocaat

Wilt u ook direct hulp van een deskundige advocaat om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 058-212 14 64 of stuur een mail naar info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl Een appje kan ook: 06-24497344

 

 

Privacyrecht

Privacyrecht

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit recht maakt deel uit van het recht op privéleven, oftewel het recht op privacy (artikel 10 Grondwet en artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Het recht op bescherming van persoonsgegevens zorgt ervoor dat iedereen er recht op heeft dat zijn persoonsgegevens op een rechtmatige wijze worden verwerkt. Op die manier wordt voorkomen dat door de verwerking van de persoonsgegeven nadeel wordt ondervonden. Het privacyrecht stelt regels aan de verwerking van persoonsgegevens. Omdat iedere ondernemer persoonsgegeven verwerkt (van bijvoorbeeld personeel en klanten), heeft iedere onderneming met dit rechtsgebied te maken. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten kan u helpen bij de ingewikkelde regels op het gebied van privacyrecht.

Nieuwe wetgeving vanaf 25 mei 2018: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Door technologische ontwikkelingen zijn er de laatste tijd veel veranderingen in de economie en het maatschappelijk leven. Big data, artificial intelligence en ‘the internet of things’ doen hun intrede in ons dagelijks leven. Deze ontwikkelingen vereisen een krachtig en meer samenhangend kader voor gegevensbescherming. Om daaraan tegemoet te komen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgesteld. De AVG is er om gegevensbescherming in de hele Europese Unie (EU) te reguleren. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens komt per dezelfde datum te vervallen.

 

Veranderingen door de AVG

Vanaf 25 mei 2018 moet dus ook uw organisatie voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Maar wat gaat er nu allemaal veranderen? En wat betekent dit voor uw organisatie? In ieder geval betekent het dat de regels rondom privacy verder worden aangescherpt. U mag persoonsgegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor u deze heeft ontvangen. De doelen waarvoor u persoonsgegevens mag verwerken zijn wettelijk vastgelegd. U mag bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook mag u gegevens verwerken als voor die specifieke verwerking toestemming is gegeven. Een e-mailadres van een klant mag u dus niet gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief, tenzij de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook mag u niet méér persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk. U moet een register bijhouden van alle verwerkingen en u mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Transparantie bij het verwerken van persoonsgegevens

Daarnaast moet u als organisatie nóg transparanter zijn over de persoonsgegevens die u verwerkt. Zo moet u kunnen laten zien welke persoonsgegevens u verwerkt, wat u met die data doet, hoe én hoelang u deze informatie bewaart en welke rechten de betrokkene heeft. U moet de rechten van de betrokkene respecteren en de betrokkene actief wijzen op deze rechten. Rechten die betrokkenen hebben zijn onder andere het recht op inzage, het recht om te worden vergeten en het recht op correctie. Een veel gebruikt middel om de betrokkene te informeren is een privacystatement.

En dat is niet alles. Indien u niet aan deze wettelijke verplichtingen voldoet loopt u  ook nog eens het risico op een boete van maximaal 20 miljoen euro.

Hulp bij een datalek

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten is gespecialiseerd in privacyrecht. Wij adviseren u op het gebied van privacy, de gevolgen die de AVG heeft voor uw onderneming en hoe u uw beleid daarop kunt aanpassen. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren en bijstaan als er zich onverhoopt een datalek heeft voorgedaan.

Agrarisch recht

Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een breed rechtsgebied. De juridische problemen van alle soorten agrariërs, ook wel boeren, vallen hier namelijk onder. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten heeft een gespecialiseerde advocaat in huis, die lid is van de Vereniging voor Agrarisch Recht en de Vereniging van agrarisch recht-advocaten. Zij helpt agrariërs graag met eventuele problemen die zij tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan pachtrecht, bestuursrechtelijke problemen of het overnemen van een bedrijf. Daarnaast kunt u denken aan situaties zoals het aanvragen van een (bouw)vergunning, wijzigingen in een bestemmingsplan of vragen bij erfrecht. Kom binnenlopen bij ons op kantoor in Leeuwarden, wij helpen u graag verder.

Contracten binnen agrarisch recht

Er zijn verschillende contracten en overeenkomsten die een agrariër kan aangaan. Wij helpen bij eventuele problemen of geven advies over het opstellen van een contract. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld pachtovereenkomsten. Een gespecialiseerde advocaat helpt bij het aangaan, beëindigen, ontbinden of opstellen van een pachtovereenkomst. Daarnaast helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn bij contracten zoals maatschapscontracten. Ook kunt u denken aan bijvoorbeeld contracten waarin bepaalde rechten zoals fosfaatrechten verkocht of verhandeld worden.

Verdere situaties binnen agrarisch recht

Naast bovenstaande situaties helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten agrariërs ook bij bijvoorbeeld problemen met de familie, zoals erfrecht of huwelijksvermogensrecht. Hierbij kunt u ook denken aan huwelijkse voorwaarden voor agrariërs, scheiden of erfrecht en testamenten. Daarnaast helpt een gespecialiseerde advocaat ook graag bij bestuursrechtelijke problemen. Hier vallen bijvoorbeeld vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen onder.

Hoe helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten bij agrarisch recht?

Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt met bijvoorbeeld het opstellen van diverse contracten. Daarnaast staan wij cliënten bij in juridische procedures of bij het beëindigen of ontbinden van diverse contracten. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt bij het aanvragen van vergunningen of bij het verzetten tegen vergunningaanvragen van derden. Dit pakken wij op met de betreffende overheidsorganen en we voeren eventuele procedures hierin. Wij kunnen u adviseren op alle gebieden binnen het agrarische recht. Neem contact op met ons kantoor in Leeuwarden voor meer informatie.

Overeenkomstenrecht

Overeenkomstenrecht

Boodschappen doen, winkelen in de stad, het kopen van een auto of nieuwe woning; dit zijn allemaal voorbeelden waarbij we onbewust of bewust een overeenkomst sluiten. Op het moment dat één van de partijen zich niet houdt aan deze overeenkomst, kunnen er problemen ontstaan. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat particulieren bij in het geval er onenigheid ontstaat en geeft advies over het overeenkomstenrecht. We beoordelen de overeenkomst en op basis hiervan en uw verhaal stellen wij een advies en plan van aanpak op.

Situaties bij overeenkomstenrecht

Het overeenkomstenrecht bevat regels over het opstellen, uitleggen en toepassen van overeenkomsten. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten wordt vaak geraadpleegd op het moment dat één van de partijen zich niet houdt aan de overeenkomst. Ook komt het voor dat de overeenkomst anders wordt uitgelegd, of dat het niet duidelijk is dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld bij mondelinge overeenkomsten. Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten kijkt samen met u in hoeverre er sprake is van aanbod en aanvaarding. Daarnaast kijken we hoe de afspraak juridisch uitgelegd kan worden.

Advies voor het sluiten van een overeenkomst

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt niet alleen bij problemen achteraf. Wij geven u ook graag advies voordat u overeenkomsten sluit. Wij adviseren u en kijken of de afspraken juist zijn weergegeven. Daarnaast stellen wij regelmatig contracten op. Hier vallen algemene voorwaarden ook onder. Deze stellen wij voor u op of wij beoordelen de afspraken. Het kan zijn dat de voorwaarden vernietigbaar zijn vanwege onredelijke bepalingen. Wij adviseren u met alle plezier, voordat er eventuele problemen ontstaan.

Wij helpen bij overeenkomstenrecht

Zoals gezegd sluit u als particulier dagelijks, onbewust en bewust, vele overeenkomsten. Op het moment dat u niet zeker weet of de afspraken juist zijn, of wanneer u vragen heeft over een afspraak die u wilt maken, kunt u altijd om advies vragen aan een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Wij nemen de gegevens met u door en beoordelen deze. Vervolgens geven wij u advies en helpen we waar nodig met het zetten van eventuele stappen. Wij zien u graag bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt particulieren met situaties die vallen onder aansprakelijkheidsrecht. Er zijn veel kwesties die kunnen vallen onder dit gedeelte van het recht. Er is altijd één onderdeel dat overal naar voren komt, namelijk schade. Wij hebben diverse advocaten in huis die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheidsrecht. Zij kijken samen met u naar de aansprakelijkheidskwestie en vervolgens geven zij advies. Wat het advies precies inhoudt en wat de vervolgstappen zijn, hangt af van uw situatie.

Situaties binnen aansprakelijkheidsrecht

Schade is altijd een onderdeel van aansprakelijkheidsrecht. Verder kunnen de situaties compleet van elkaar verschillen. Een aantal zaken waar u bijvoorbeeld aan kunt denken bij aansprakelijkheidsrecht zijn:

 • een ongeval
 • letselschade
 • medische fouten

Ook bovenstaande omschrijvingen zijn nog vrij breed. Neem daarom gewoon contact op met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten in het geval u twijfelt. Wij hebben diverse specialisten in huis, ook op het gebied van andere rechtsgebieden. Hierdoor zijn wij altijd in staat om u te helpen.

Aardbevingsschade

Een specialisme van meerdere advocaten van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten is aardbevingsschade. Wij hebben al diverse successen geboekt als het gaat om dit onderwerp. In Nederland komt aardbevingsschade veel voor in gebieden waar gas gewonnen wordt. Het meest bekende voorbeeld is Groningen, maar dit is zeker niet het enige gebied in Nederland. Wilt u meer informatie of advies over aardbevingsschade? Wij helpen u graag verder.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten luistert

Alles begint met goed luisteren. Wij van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten vinden het belangrijk dat u goed geholpen wordt. Daarom luisteren wij eerst goed naar u, wat is precies het probleem en is er een achterliggend probleem? Wat is het belang van de cliënt, van u? En wat wilt u precies bereiken? Op basis van uw verhaal kiest een gespecialiseerde advocaat een aanpak en geeft hij of zij advies. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden, maar de aanpak moet uw doel bereiken en aansluiten op uw wensen. Wij adviseren u graag over situaties die vallen onder aansprakelijkheidsrecht.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Als particulier zijnde kunt in aanraking komen met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld op het moment dat u op staande voet wordt ontslagen, of bij problemen met re-integratie. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten staat u bij op het moment dat u te maken krijgt met arbeidsrecht. Wij nemen met u uw situatie door, waarna wij een advies geven en een plan van aanpak bepalen. Heeft u vragen over arbeidsrecht of wilt u advies over uw situatie? Schroom dan niet, neem contact met ons op.

Voorbeelden van situaties bij arbeidsrecht

Er zijn verschillende situaties waarbij u te maken kunt krijgen met arbeidsrecht. Problemen die wij veel voorbij zien komen zijn de volgende:

 • ontslag op staande voet
 • ontbinding contract wegens disfunctioneren
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen
 • problemen met re-integratie

Natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Wij kijken graag samen met u naar uw situatie om te beoordelen hoe wij u kunnen helpen.

Voorbereiding van uw kwestie bij arbeidsrecht

De voorbereiding is vaak hetzelfde als het gaat om arbeidsrecht. Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten spreekt uitgebreid met u over het dienstverband. Hoe hebt u gefunctioneerd, hoe staat het bedrijf ervoor, wat wilt u zelf? Uiteraard wordt ook de thuissituatie doorgesproken om bijvoorbeeld vast te stellen of de vaste lasten betaald kunnen worden en kijken we naar de kansen op de arbeidsmarkt. We bekijken de situatie zo breed mogelijk, zodat we een goed beeld kunnen schetsen.

Een aanpak die past bij uw situatie

Een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten bepaalt samen met u, aan de hand van bovenstaande punten, wat de beste aanpak is. Deze aanpak moet ook aansluiten op uw wensen en passen bij de situatie. Zo kunnen we een procedure opstarten, maar we kunnen ook proberen om er door middel van onderhandelingen uit te komen. Kom langs bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voor meer informatie of advies.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Als particulier zijnde kan het zijn dat u in aanraking komt met bestuursrecht. Onder bestuursrecht vallen alle zaken die te maken hebben met de overheid. In veel gevallen gaat het om een beslissing van de overheid, waar u het als particulier niet mee eens bent. Op het moment dat u in zo’ n situatie terecht komt, kunt u eerst al stappen zetten zonder advocaat. Wel is het verstandig om op tijd een advocaat in te schakelen, zodat u weet wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Wij geven u graag advies.

Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

Er zijn verschillende situaties waarin u te maken kunt krijgen met bestuursrecht. U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aangevraagd, maar uw buren of andere personen zijn het hier niet mee eens. Misschien komen ze tegen de omgevingsvergunning op, of misschien bent u het zelf niet eens met een omgevingsvergunning. Daarnaast helpen advocaten van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten particulieren bij wijzigingen van bestemmingsplannen.

Last onder dwangsom

Op het moment dat u niet permanent mag wonen op een bepaalde locatie, zoals een camping of bedrijfswoning, kan het zijn dat u een last onder dwangsom opgelegd krijgt. Wij staan particulieren in deze gevallen bij. Daarnaast helpen wij particulieren wanneer zij een stuk grond willen overkopen van de gemeente. Ook kan het zijn dat u door omstandigheden een gebiedsverbod opgelegd krijgt door de burgemeester. In al deze gevallen helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u graag.

Uitkeringen

Naast bovenstaande voorbeelden, kunt u ook te maken krijgen met bestuursrecht bij bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering bij de gemeente. Als deze wordt afgewezen, helpt een advocaat u. Ook bij problemen met uitkeringen zoals Wajong of een uitkering op basis van de Participatiewet (bijstandsuitkering), helpt een gespecialiseerde advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u graag. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om terugvorderingen, het stopzetten of niet toekennen van de uitkeringen.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt bij bestuursrecht

Zoals u ziet, is bestuursrecht behoorlijk breed. Als u tegen problemen aanloopt waarbij de overheid betrokken is, helpen wij. U bent altijd welkom om contact met ons op te nemen of om even langs te komen. We nemen met u de situatie door en kijken vervolgens hoe wij kunnen helpen. We zien u bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Specialisme: Aardbevingsschade

Specialisme: aardbevingsschade

De bekendste gaswinningsprovincie is natuurlijk Groningen. Maar er wordt niet alleen in Groningen gas gewonnen, dit gebeurt bijvoorbeeld ook in Friesland. Doordat er bij gaswinning bewegingen plaatsvinden in de bodem, komt het vaak voor dat er schade aan woningen of bedrijfspanden wordt geconstateerd. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten heeft al meerdere successen geboekt als het gaat om aardbevingsschade. Heeft u schade aan uw woning of bedrijfspand en wilt u advies? Wij helpen u graag.

Aardbevingsschade door gaswinning

Momenteel is het voornamelijk in Groningen bekend dat gaswinning flinke schade kan opleveren. Voorbeelden van schade zijn:

 • scheuren in de muren
 • verzakte fundering
 • scheefstaande schoorstenen

Daarnaast kunt u ook denken aan bedrijfsschade en immateriële schade. U loopt schade op en u wilt hier graag iemand voor verantwoordelijk stellen. Daar helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten u mee.

Accuraat actie ondernemen bij aardbevingsschade

In het geval van aardbevingsschade voelen mensen zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Een eindeloos traject aan uitgevoerde onderzoeken en diverse expertiserapporten werkt dit soms in de hand. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u graag voordat u dit traject door moet. Uiteraard helpen wij u ook graag wanneer u dit traject al hebt doorlopen. Daarom bieden wij dat er accuraat actie ondernomen wordt. Dit kan in de vorm van advies, maar ook in de vorm van een aansprakelijkstelling of het bijstaan van de gedupeerde in een arbitrage-zaak of rechtbankprocedure.

Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt bij aardbevingsschade

Belangrijk bij dit soort zaken is dat er niet voor een collectief, maar per individueel schadegeval bekeken wordt wat het juiste plan van aanpak is. Dit is namelijk niet voor iedereen gelijk. Dat is juist ook de kracht van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten: wij bekijken een schadegeval individueel en beoordelen op basis daarvan welke strategie wij adviseren. We proberen altijd om de kwestie buiten rechte op te lossen, maar als dit niet lukt, procederen we. Heeft u vragen over aardbevingsschade of wilt u advies over uw situatie? Kom dan langs bij Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten.

Erfrecht

Erfrecht

Het is altijd een verdrietige situatie wanneer u een dierbare verliest. Helaas moeten er dan veel zaken geregeld worden, zoals de erfenis. Wij begrijpen dat kort na het overlijden van een dierbare uw hoofd niet staat naar het regelen van dit soort zaken. Daarom kan het juist prettig zijn om uw eigen erfenis in een vroeg stadium te regelen en uit handen te geven. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten helpt u met het regelen van uw erfenis en andere zaken met betrekking tot erfrecht. Doordat u in een vroeg stadium alles regelt met een advocaat, weet u zeker dat uw dierbaren zich geen zorgen hoeven te maken over de erfenis. Daarnaast helpen wij u natuurlijk ook graag in het geval een dierbare overlijdt en de erfenis geregeld moet worden.

Afwikkeling van nalatenschap

Wij begeleiden u bij de afwikkeling van de nalatenschap, zodat eventuele problemen worden voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen tussen de erfgenamen onderling of met derden zoals de bank of belastingdienst. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht kan u ook in een later stadium van dienst zijn. Bijvoorbeeld om uw positie te bepalen of om gemaakte fouten te herstellen. Bij fouten moet u denken aan bijvoorbeeld een executeur die zijn werk niet goed doet of een erfgenaam die geen enkele inzage biedt. Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten zorgt er samen met u voor dat de erfenis goed wordt afgewikkeld.

Advies over uw testament

Naast het regelen van allerlei zaken die te maken hebben met het erfrecht, nemen wij ook graag uw testament met u door. Wij geven advies over uw eigen testament en het vermogen dat u nalaat. Het is goed om hier in een vroeg stadium al over na te denken, zodat u zoveel mogelijk erfbelasting na het overlijden voorkomt. Op het moment dat u vragen heeft over uw testament of niet precies weet hoe u het aan moet pakken, helpen wij u met alle plezier. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten neemt alles met u door.

Hulp bij erfrecht

Erfrecht kan een verdrietige zaak zijn. Daarom adviseren wij om op tijd te kijken naar hoe de stand van zaken bij u is. Onze advocaten begrijpen dat het lastig kan zijn, daarom begeleiden wij u met het maken van een testament. Door alle zaken vast te leggen, weet u zeker dat alles goed geregeld is. Daarnaast helpen wij bij onenigheden over de erfenis. Bij fouten van de executeur of geschillen tussen erfgenamen staan wij u bij. Neem contact op met Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voor meer informatie of advies.

Scheiden voor particulieren

Scheiden voor particulieren

Bij een scheiding is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten informeert en adviseert bij scheiden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een ouderschapsplan, het vragen of betalen van partneralimentatie of het bijstaan in een echtscheidingsprocedure. Wij begrijpen dat een scheiding moeilijk kan zijn. Daarom passen wij de manier van begeleiding aan onze cliënt aan. Het is niet alleen belangrijk dat u begrijpt wat er moet gebeuren, maar ook wat u hiervoor kunt doen. Voor advies bij scheiden neemt u contact op met ons kantoor in Leeuwarden.

Afspraken vastleggen bij scheiden

Bij een scheiding is het vastleggen van afspraken belangrijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over kinderen, het betalen van alimentatie of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Ook kan het zijn dat er later nog situaties naar voren komen waar u vragen over heeft. Bijvoorbeeld of u nog kinderalimentatie of partneralimentatie moet betalen op het moment uw ex-partner gaat samenwonen of trouwen. Wij informeren en adviseren u hier met alle plezier over.

Situaties bij een scheiding

Over het algemeen zijn cliënten redelijk op de hoogte van wat er komt kijken bij scheiden. De situaties die Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten voornamelijk tegenkomt bij scheiden zijn:

 • onenigheid over omgangsregeling
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • verdeling huwelijksgoederengemeenschap
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Voor alle bovenstaande situaties schakelt u een advocaat in van Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten, gespecialiseerd in scheiden voor particulieren. Wij informeren en adviseren u over uw specifieke situatie.

Hulp van een advocaat bij scheiden

Zoals eerder verteld, passen wij de manier van begeleiding aan onze cliënt aan. Iedere situatie is anders. Daarnaast is het belangrijk dat u begrijpt wat er moet gebeuren en ook wat u hiervoor moet doen. U bent dan in staat om goede keuzes te maken over verschillende zaken.  Door middel van begrijpelijke taal, duidelijke uitleg en voorlichting helpt Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten. Neem daarom contact op met ons kantoor in Leeuwarden voor advies.