Algemene Voorwaarden

    1. Definities

    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

    a. Opdrachtnemer: de  maatschap “Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten”, gevestigd te Leeuwarden, of de besloten vennootschap SZK Bolsward B.V., gevestigd te Bolsward;

    b. Opdrachtgever/cliënt: de contractpartij van Opdrachtnemer;

    c. Het kantoor: Opdrachtnemer en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als bestuurder van de vennootschap, of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan de vennootschap  verbonden natuurlijke- en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden;

    d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten als onder sub e. en f. bedoeld – die Opdrachtnemer voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever/cliënt is overeengekomen;

    e. Verschotten: de kosten die Opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;

    f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium.

     

    1. Toepasselijkheid

    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Opdrachtnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

     

    1. Opdracht

    a. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels, zoals die zijn neergelegd met name in de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.

    b. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Opdrachtnemer is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Opdrachtnemer slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

    c. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht uitsluitend aan de partij die in het opdrachtformulier als opdrachtnemer is aangeduid te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat Opdrachtnemer de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Zelfs wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd, wordt de opdracht nog steeds beschouwd te zijn verleend aan Opdrachtnemer. De werking van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. Ook wordt de werking uitgesloten van artikel 7:407, lid 2 BW, dat de hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen, waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven.

    d. Indien de opdracht wordt gegeven door een bestuurder van een besloten / naamloze vennootschap dan wordt naast de vennootschap tevens geacht de bestuurder in privé opdracht te hebben gegeven aan het kantoor en is hij/zij uit dien hoofde naast de vennootschap medeverantwoordelijk voor voldoening van het honorarium.

    e. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) en/of maten van Opdrachtnemer en van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

     

    1. Declaratie

    a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

    b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen.

    c. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

    d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

    e. Bij het verrichten van werkzaamheden in spoedeisende en gespecialiseerde zaken en buiten de gebruikelijke kantooruren is Opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te hanteren op het uurtarief.

     

    1. Betaling

    a. Betaling van de declaraties van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan 1% van het openstaande saldo, per maand verschuldigd.

    b. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Opdrachtnemer gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

    c. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van cliënt.

     

    1. Aansprakelijkheid

    a. De cliënt is gehouden Opdrachtnemer juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook, jegens Opdrachtnemer. De cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

    b. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

    c. Indien en voor zover geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Opdrachtnemer in de betreffende zaak gedeclareerde bedrag tot een maximum van € 50.000,–. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.

    d. De sub c omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (bestuurders van) Opdrachtnemer, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.

    e. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

    f. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, behalve de vordering van opdrachtgever die door de vennootschap is erkend, vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

    g. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

     

    1. Geschillen

    a. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de cliënt wordt beheerst door het Nederlands recht.

    b. Geschillen, die uit de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de cliënt voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland, locatie Leeuwarden worden voorgelegd.

     

    Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via www.vandersluisvanderzeekalmijn.nl/algemene-voorwaarden/

Deze voorwaarden zijn op 10 februari 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer 01144304