De belangrijkste punten van de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

De coronacrisis hakt er bij ondernemers behoorlijk in. Al vanaf het begin van de maatregelen heeft het kabinet het over het tegemoetkomen van ondernemers. Een van de manieren waarop dit gaat gebeuren is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling). Vanaf 14 april 2020, of misschien zelfs al vanaf 6 april 2020, kunnen werkgevers een subsidie aanvragen voor de loonkosten.

 

Inmiddels is duidelijk hoe de NOW-regeling eruit komt te zien. Ik heb mijn advocatenblik hier eens overheen laten gaan. Zoals je weet, zijn advocaten gek op termijnen en de NOW-regeling heeft wat termijnen om rekening mee te houden. Ook bevat de regeling een paar opvallende punten die ik graag met je deel. Ik beperk me hierbij trouwens wel tot de hoofdlijnen. De hele regeling vind je hier. Verder is het van belang om je accountant om advies te vragen, ik geef aan bij welke punten dit belangrijk is.

NOW-regeling in plaats van werktijdverkorting

Per 17 maart 2020 (18:45 uur) kun je geen beroep meer doen op de regeling voor werktijdverkorting. Alle aanvragen die zijn gedaan, worden opgevat als een NOW-aanvraag. Je zult van het UWV het verzoek krijgen om aanvullende informatie aan te leveren.

Termijn aanvragen NOW-subsidie

De subsidie kun je digitaal aanvragen bij het UWV. Dat kan waarschijnlijk vanaf 14 april 2020 of misschien zelfs eerder. De NOW-regeling is nog niet in werking getreden. Dat gebeurt pas als hij is gepubliceerd in de Staatscourant.

→ Termijn! Je aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Doe je dit op 1 juni 2020, dan ben je te laat en kom je niet in aanmerking voor subsidie, tenzij de regeling op enig moment de komende weken wordt verlengd. Hiervan is op dit moment echter nog geen sprake.

Niet alleen voor omzetdaling door corona

De meeste ondernemers zullen natuurlijk een beroep op de NOW-regeling doen voor hun omzetdaling door de coronamaatregelen. Maar ook bij andere buitengewone omstandigheden is dit mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omzetdaling door brand.

Meetperiode

Dit is wel een belangrijke. Je kunt subsidie krijgen voor de loonkosten van een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden over de periode 1 maart tot en met en 31 juli 2020. Dat noem ik de meetperiode.

De hoogte van deze subsidie hangt o.a. af van de loonkosten en van de omzetdaling. Vereist is namelijk dat er een omzetdaling is van minimaal 20%. Hiermee wordt bedoeld gemiddeld 20% over een periode van drie kalendermaanden. Deze periode van drie maanden mag je zelf kiezen, als hij maar ligt tussen maart en juli 2020 en uit drie aaneengesloten maanden bestaat. Je kunt dus kiezen uit:

  • maart, april en mei 2020
  • april, mei en juni 2020
  • mei, juni en juli 2020

Het ligt voor de hand dat je kiest voor de periode waarin je de grootste omzetdaling verwacht. Stem dit af met je accountant, want als je eenmaal een periode gekozen hebt lijkt het er op dat je deze niet meer kan wijzigen. Zo staat in de toelichting op de regeling aangegeven dat bij de definitieve afrekening de meetperiode niet meer kan worden aangepast. De omzet die in die periode wordt behaald dient te worden vergeleken met de referentie omzet. Als referentie omzet wordt gebruikt de omzet die in 2019 in totaal behaald is en daar 25% van. Oftewel indien je 1 miljoen omzet in 2019 hebt behaald, is de referentie omzet 250.000 euro.

Referentieomzet

Van belang is dan dat in de door jou gekozen subsidieperiode de omzet minimaal 20% lager is dan de referentie omzet. Voor bedrijven die in 2019 nog geen volledig jaar hebben gemaakt of net zijn opgestart, gelden weer uitzonderingen om de referentie omzet te berekenen. Dit geldt ook voor bedrijven die in een groep / concern opereren of met personeelsvennootschappen werken. Ik laat die voor nu even buiten beschouwing.

Het is dus belangrijk om goed in je achterhoofd te houden dat er drie perioden van drie maanden voorkomen in de NOW-regeling en dat je een goede inschatting moet maken welke periode voor jou de grootste omzetdaling zal brengen. Mocht je namelijk geconfronteerd worden met een omzetdaling van 40% in april, 10% in mei en 5% in juni dan heb je gemiddeld genomen een omzetdaling gehad van 18,33% en kom je niet in aanmerking voor subsidie. Dit wordt achteraf vastgesteld. Het is dus van belang dit goed in de gaten te houden, anders kun je voor vervelende verassingen achteraf komen te staan.

Berekening subsidiebedrag

De subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van januari 2020 (het sociale verzekeringsloon) en is maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Is jouw omzetdaling 100%, dan krijg je dus maximaal 90% subsidie voor de loonkosten. In de regeling is een formule opgenomen waarmee het subsidiebedrag wordt berekend. Neem contact op met je accountant voor informatie over jouw exacte cijfers.

Maximaal bedrag voor grote verdieners

Voor medewerkers met een hoog inkomen is er een beperking. Het maximale maandloon dat wordt meegenomen bij de subsidieberekening is namelijk € 9.538,-. Loon boven dit bedrag komt niet voor subsidie in aanmerking.

Geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen

Het kabinet wil de ondernemers steunen, maar dat doet ze niet zomaar. Er staat wel iets tegenover. Daarom staat in de NOW-regeling een hele trits verplichtingen voor de werkgever. Een van die verplichtingen is dat je tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvragen indient wegens bedrijfseconomische reden.

→ Termijn! Een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen die is ingediend tussen 18 maart 2020 en datum waarop de NOW-regeling in werking treedt, moet binnen vijf dagen na die inwerkingtreding worden ingetrokken.

Als je toch een ontslagaanvraag indient of deze niet op tijd intrekt, dan neemt het UWV de aanvraag in behandeling en beslist hierop. Het loon van de betreffende werknemer plus 50% wordt dan van de subsidie afgetrokken, ongeacht of de ontslagaanvraag is toegekend of niet.

Bespreek met je accountant wat voor jou voordeliger is: de subsidie aanvragen of een ontslagaanvraag indienen wegens bedrijfseconomische redenen.

Verplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

Het kabinet hoopt met de NOW-regeling zoveel mogelijk banen te behouden. Het is dus de bedoeling dat werkgevers mensen in dienst houden en de lonen doorbetalen. Dit geldt niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor flexwerkers en uitzendkrachten in dienst van uitzendbureaus. Voor iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA kan subsidie worden aangevraagd. Houd in dat verband wel rekening met de loonsom die als uitgangspunt wordt genomen in januari 2020. Als die bijvoorbeeld structureel hoger was (vanwege het gebruik van veel flexmedewerkers) en de loonsom voor de meetperiode aanzienlijk lager is (omdat er minder flexmedewerkers werden ingezet) dan vindt daar achteraf – bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie – alsnog een afslag op plaats. Ook hier geldt: laat je accountant dit goed bekijken om verrassingen achteraf te voorkomen.

Andere verplichtingen uit de NOW-regeling

Zoals hiervoor aangegeven, kent de NOW nogal wat verplichtingen. Het gaat onder andere om het volgende.

Het lijkt misschien een open deur, maar met de subsidie mag je alleen loonkosten betalen.

Je moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging laten weten dat je een NOW-subsidie krijgt. Heb je geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan is het verstandig om je personeel persoonlijk op de hoogte brengen.

In de administratie moeten de omzetdaling en de personeelskosten kunnen worden gecontroleerd. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet je inzage geven in de administratie.

De loonaangiften moeten op tijd worden gedaan en omstandigheden die van belang zijn voor de subsidie moet je melden. Als je dus voorziet dat de verwachte omzetdaling meevalt is het van belang dat je dit tijdig meldt, zodat je niet voor forse terugbetalingsverplichtingen komt te staan.

De subsidie is een voorschot

De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de aanvraag. Het streven is binnen twee tot vier weken een eerste voorschot uit te betalen. In totaal zal 80% van de subsidie als voorschot worden uitbetaald. Dit gebeurt in maximaal drie termijnen. Achteraf wordt dus bekeken of de subsidie terecht is verleend en kan het zijn dat er te veel of te weinig subsidie is verstrekt. Dit wordt dan aangevuld of teruggevorderd.

→ Termijn! Binnen 24 weken na afloop van de door jou gekozen meetperiode moet je vaststelling van de subsidie vragen. Doe je dit niet op tijd, dan loop je het risico dat je de hele subsidie moet terugbetalen.

Wel of geen accountantsverklaring?

Bij de vaststelling van de subsidie moet je o.a. een accountantsverklaring toezenden, waaruit de omzetdaling blijkt. Waarschijnlijk wordt een uitzondering gemaakt voor kleine subsidiebedragen of ondernemingen met een hele kleine loonsom. Binnen vier weken na inwerkingtreding van de NOW-regeling komt hier meer informatie over. Bij de aanvraag van de subsidie hoeft (vooralsnog) geen accountantsverklaring te worden overgelegd.

Bezwaar / beroep

Als het UWV de aanvraag afwijst staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. Hiervoor gelden de te doen gebruikelijke termijnen van zes weken na besluit. Natuurlijk is er de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening te vragen naast het indienen van bezwaar / beroep.

Kort en goed

Het is mooi dat ons kabinet ondernemers tegemoet komt in de loonkosten. Maar subsidie aanvragen op basis van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid kent wel wat haken en ogen. Let op de termijnen en overleg met je accountant, o.a. over welke meetperiode je kiest voor de omzetdaling. Met de door mij besproken punten moet je in ieder geval rekening houden. Je accountant is voor de NOW-regelingeen belangrijke sparringpartner. Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact met me opnemen.