Beperkte gemeenschap van goederen op korte termijn een feit

Het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen was op 19 april 2016 al met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels is de kogel door de kerk want op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel eveneens aangenomen door de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving is 1 januari 2018. Deze wetswijziging zal het huwelijksvermogensrecht ingrijpend veranderen.

Op dit moment trouwt een ieder, die geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken, in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent concreet dat alle goederen, dus ook schulden en vermogen, die partijen bij het aangaan van het huwelijk hadden alsmede de goederen die na het aangaan van het huwelijk worden verkregen in de gemeenschap vallen. Enkel de goederen waarvan bij testament of gift is bepaald dat deze niet in de gemeenschap van goederen vallen, de pensioenrechten waarop de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding van toepassing is en aan één van de echtgenoten verknochte goederen of schulden vallen buiten de huidige gemeenschap van goederen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Deze standaard houdt onder andere in dat al hetgeen de echtgenoten voor het aangaan van het huwelijk privé hadden (zowel schulden als vermogen), alsmede erfrechtelijke verkrijgingen en giften, buiten de gemeenschap van goederen vallen. De goederen en schulden die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren vallen wel in de gemeenschap. Ook de goederen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen/gecreëerd vallen in de gemeenschap, ongeacht wie de schuld is aangegaan of wie het goed heeft verkregen.

Het blijft dan ook net als onder het huidige stelsel van de huwelijkse voorwaarden in het nieuwe stelsel van de beperkte gemeenschap noodzakelijk om een goede administratie te voeren. In de nieuwe wetgeving staat namelijk opgenomen dat als er tussen echtgenoten een geschil bestaat over aan wie van hen beiden een goed toebehoort en geen van beiden zijn/haar recht op dit goed kan bewijzen, het goed dan als gemeenschapsgoed wordt aangemerkt. Het is dus verstandig om voor het aangaan van het huwelijk schriftelijk vast te leggen wie welk vermogen en welke schulden heeft en vervolgens na het aangaan van het huwelijk een goede administratie bij te houden. Het gevaar is namelijk dat men denkt ‘het is en blijft mijn privévermogen, dus ik hoef mij geen zorgen te maken’. Zonder het voeren van een deugdelijke administratie loopt men dus het risico dat een goed waarvan men denkt dat dit privé is alsnog als gemeenschappelijk wordt aangemerkt.

Voor ondernemers brengt dit nieuwe stelsel niet per definitie een voordeel met zich mee. Daar maatwerk, vooral bij ondernemers, van belang is blijft ons advies om ook onder de nieuwe regelgeving huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Tot slot, om paniek (of wellicht onterechte blijdschap) onder de reeds gehuwden te voorkomen, indien u voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet reeds gehuwd bent in gemeenschap van goederen, verandert er voor u niets. Het voorhuwelijkse vermogen en de voorhuwelijkse schulden zijn al in de gemeenschap van goederen gevallen en dat blijft zo.

Heeft u vragen over de op handen zijnde wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht en de eventuele gevolgen voor u dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.